„Tlačivo v rôznych jazykoch je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Formuláre - Dôchodcovia mimo SR,“ uviedol.

Kontrola žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí sa uskutočňuje týmto spôsobom pravidelne.

U dôchodcov žijúcich v krajinách EÚ alebo vo Švajčiarskej konfederácii jedenkrát a u dôchodcov žijúcich mimo EÚ štyrikrát do roka (do 15.1., do 15. 4., do 15. 7. a do 15. 10. bežného roka).

Vyplnené, podpísané a úradne overené tlačivo, resp. podpis poberateľ dôchodku zašle Sociálnej poisťovni.

Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EÚ alebo v Švajčiarskej konfederácii preukazujú žitie jedenkrát ročne, najneskôr do 31. 1. 2018. Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v iných štátoch, preukazujú žitie štyrikrát do roka.

Pre vyplatenie dôchodkov za 4. štvrťrok 2017 predložia vyplnené tlačivo do 15. 1. 2018. „V prípade nepredloženia potvrdenia o žití, bude výplata dôchodku zastavená,“ upozornil hovorca poisťovne.