Predpokladaná hodnota zákazky je 260,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Lehota výstavby by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov. Informoval o tom v piatok minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Najnižšia ponuka negarantuje víťazstvo

Víťaz verejného obstarávania dokončí tunel Višňové a vonkajšiu trasu vrátane mostov, vozovky ako aj oporných a zárubných múrov. Predpokladaná hodnota zákazky je 260,9 milióna eur bez DPH a lehota výstavby nebude dlhšia ako 36 mesiacov.

NDS plánuje ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca roka 2020 a následne dokončiť stavebné práce a odovzdať dielo do užívania motoristom najneskôr do konca roka 2023.

Diaľničiari vypísali novú súťaž na tunel Višňové. Dokončený má byť v roku 2023

Tunel Višňové (minister dopravy Árpád Érsek, premiér Peter Pellegrini, predstaviteľ zhotoviteľa Alessandro Citterio) Zdroj: TASR

Verejné obstarávanie bude prebiehať formou súťažného dialógu, keďže ide o rozostavané dielo bez dokončenej projektovej dokumentácie s cieľom čo najrýchlejšieho ukončenia súťaže ako aj samotnej stavby. NDS bude viesť súťažný dialóg s najmenej štyrmi uchádzačmi, ktorí budú vybraní podľa eliminačných kritérií po splnení podmienok účasti.

Znamená to, že zo všetkých prihlásených do súťaže budú do samotného súťažného dialógu vybraní tí najlepší. Po ukončení dialógu budú uchádzači vyzvaní na predloženie konečných ponúk.

NDS aj v tomto prípade použije na hodnotenie ponúk kvalitatívne kritériá, v ktorých bude hodnotiť okrem ceny aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie, lehotu na dokončenie stavby a environmentálne kritéria.

Najväčšiu váhu, 45 percent celkového počtu bodov bude mať ponúknutá cena. Druhým najdôležitejším parametrom je lehota dostavby s váhou 35 percent. Pätnásť percent váhy hodnotenia pripadne na environmentálne kritérium, množstvo akumulovanej vody v krajine. Zvyšných päť percent váhy tvorí lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie.

NDS: Je to zatiaľ najotvorenejšia súťaž

Diaľničná spoločnosť pred vyhlásením súťaže opakovane konzultovala návrh súťažných podkladov s odbornou verejnosťou v rámci prípravných trhových konzultácií. Následne všetky relevantné návrhy zapracovala do súťažných podkladov.

Diaľničiari vypísali novú súťaž na tunel Višňové. Dokončený má byť v roku 2023

Zdroj: TASR

Projekt posúdil Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií, inštitút INEKO, súťažné podklady boli taktiež predmetom ex ante kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Národná diaľničná spoločnosť tvrdí, že do súťažných podkladov zapracovala všetky návrhy a pripomienky Úradu pre verejné obstarávanie. Tendrovú dokumentáciu odsúhlasilo aj Ministerstvo dopravy.

„Pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku D1 s tunelom Višňové sme proces verejného obstarávania rozdelili na štyri etapy,“ argumentuje NDs. Po súťažnom dialógu na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku bude nasledovať súťaž na technológiu tunela, verejné obstarávanie na stredisko údržby, vrátane regionálneho operátorského pracoviska a ako posledná sa vyhlási súťaž na výstavbu diaľničného odpočívadla Turie.

Výsledné predpokladané náklady na výstavbu úseku sú zhruba 515 mil. eur bez DPH a to vrátane už vyfakturovaných cca 170 miliónov eur doterajšiemu zhotoviteľovi.

Koľko budú stáť jednotlivé etapy:

Hlavná trasa: 260 mil. eur PHZ

Technológia tunela: cca 45 mil. eur

Stredisko údržby a centrálne operátorské pracovisko: cca 25 mil. eur

Odpočívadlo Turie: cca 15 mil. eur