Štatistický úrad SR zverejnil prvé vybrané definitívne výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo v máji minulého roku. Vybrali sme zopár zaujímavostí v bodoch.

Počet obyvateľov

 • 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov žilo na Slovensku v rozhodujúcom okamihu sčítania, čo bolo 21. mája 2011
 • 17 581 ľudí pribudlo od posledného sčítania v roku 2001
 • prírastok obyvateľov na úrovni 0,33 % je najnižší v histórii sčítania na Slovensku

Osídlenie

 • najviac obyvateľov Slovenska žije v Prešovskom kraji (814 527 obyvateľov alebo 15,1 %)
 • najmenej ľudí býva  na území Trnavského kraja (554 741 obyvateľov alebo 10,3 %)
 • 2 891 obcí bolo na Slovensku k rozhodujúcemu okamihu sčítania, čo je o osem viac ako v roku 2001
 • na Slovensku je 138 mestských obcí a 2 753 vidieckych obcí
 • 54,4 % ľudí býva v mestách,  45,6 % na vidieku

Genderové rozdelenie populácie

 • 51,3 % populácie sú ženy
 • v porovnaní s výsledkami sčítania pred desiatimi rokmi počet žien na tisíc mužov klesá, ale len veľmi mierne

Starnutie populácie

 • 72,0 % percent obyvateľov Slovenska bolo k rozhodujúcemu okamihu sčítania v produktívnom veku (15-64 rokov). Je to viac ako v roku 2001 (68,9 %)
 • zvyšuje sa aj podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (65+) z 11,4 % v roku 2001 na 12,7 % v roku 2011
 • počet obyvateľov v predproduktívnom veku (0-14 rokov) tiež klesol z 18,9 % v roku 2001 na 15,3 % v roku 2011

Rodinný stav

 • 42,3 percenta obyvateľov Slovenska je podľa posledného sčítania slobodných. Percentuálny podiel slobodných obyvateľov zostáva nezmenený už 30 rokov
 • oproti roku 2001 vzrástol podiel rozvedených ľudí zo 4,3 na 7,6 %
 • viac je aj takých, ktorí svoj stav odmietli uviesť (nárast z 1,3 % v roku 2001 na 1,9 % v roku 2011)

Vzdelanie

 • 13,8 percenta obyvateľov s trvalým pobytom v SR má vysokoškolský diplom
 • podiel ľudí bez školského vzdelania klesol oproti roku 2001 o 4,7 percentného bodu

Náboženstvo

 • najpočetnejšou cirkvou na Slovensku je Rímskokatolícka cirkev
 • 62 % obyvateľov Slovenska deklarovalo účasť na náboženskom živote, resp. vzťah k Rímskokatolíckej cirkvi. V sčítaní z roku 2001 ich bolo 68,9 %
 • z 13 na 13,4 percenta sa za 10 rokov zvýšil podiel obyvateľov bez vierovyznania

Národnosť

 • najpočetnejšími národnosťami podľa sčítania 2011 sú slovenská, maďarská a rómska národnosť.
 • 80,7 % percenta obyvateľov si uvádzalo slovenskú národnosť, kým roku 2001 to bolo 85,8 %
 • z 1,7 % v roku 2001 na 2 % v roku 2011 vzrástol podiel obyvateľov hlásiacich sa k rómskej národnosti
 • z 9,7 % na 8,5 % klesol podiel obyvateľov hlásiacich sa k maďarskej národnosti

Počítačové znalosti

 • počítačové znalosti obyvateľov sa v sčítaní zisťovali prvýkrát
 • 53,8 % ľudí ovláda prácu s internetom
 • najvyššia internetová gramotnosť je v Bratislavskom kraji

PRAMEŇ: Štatistický úrad SR

Ilustračné foto na titulke - SITA / Jozef Jakubčo