Oficiálny názov v jazyku právničtina je „peňažné plnenie pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (alias 13. mzda) a pri príležitosti vianočných sviatkov (alias 14. mzda).“ Preložené teda ide o nový typ špecifického mzdového benefitu priamo zakotveného v Zákonníku práce a ďalších zákonoch.

O čo pri 13. a 14. plate vlastne ide? Čím sa líšia od iných benefitov?

  • sú dobrovoľné – zamestnávateľ sa môže rozhodnúť ich svojim zamestnancom priznať alebo nepriznať. Ide teda naozaj o klasický benefit alebo odmenu
  • týkajú sa ich určité zvýhodnenia v oblasti dane z príjmu a odvodov
  • uvedené zvýhodnenie však má viacero podmienok, ktoré musia byť dôsledne splnené

Čo platí pre rok 2018?

Zamestnávateľ môže priznať odmenu vo výške akej chce a v čase akom chce. Aby sa to ale mohlo volať „13. a 14. plat“ a súčasne táto odmena podliehala daňovým a odvodovým úľavám, musí splniť viacero podmienok a to súčasne:

13. plat:

  • vyplatený musí byť v priebehu mesiaca jún,
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca k 30.4. musí trvať nepretržite aspoň 24 mesiacov,
  • priznaná výška musí byť najmenej v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Ak sú tieto podmienky splnené, aplikuje sa úľava z vymeriavacieho základu zdravotného poistenia a to max. do výšky 500 EUR. Ak by teda 13. plat bol napr. vo výške 800 EUR, bude oslobodený od zdravotného poistenia do výšky 500 EUR, a zvyšných 300 EUR už bude zodvodnených.
Daň a sociálne poistenie sa platí v plnej výške z celého príjmu.

14. plat:

  • vyplatený musí byť  v priebehu mesiaca december,
  • pracovnoprávny vzťah zamestnanca k 31.10. musí trvať nepretržite aspoň 48 mesiacov,
  • priznaná výška musí byť najmenej v sume priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • zamestnávateľ tomuto zamestnancovi priznal aj 13. plat.

Ak sú tieto podmienky splnené, aplikuje sa úľava z vymeriavacieho základu zdravotného poistenia a základu dane z príjmu a to max. do výšky 500 EUR. Ak by bol 14. plat vyšší ako 500 EUR, tak prevyšujúca suma bude takisto zdanená a zodvodnená príslušnými sadbami v plnej výške.

Čo sa chystá v nasledujúcich rokoch?

Na ďalšie roky je naplánované postupne pridávať ďalšie úľavy zo sociálneho poistenia a dane z príjmu. Zmeny by mali byť zavŕšené do roku 2021, kedy by mali byť tieto zložky mzdy oslobodené od zdravotného, sociálneho poistenia a dane z príjmu až do určenej sumy vymeriavacieho základu 500 EUR.
Nie je ale zaručené, že tieto nastavenia sa pre budúce roky nebudú ďalej korigovať.

Martin Surový
konateľ
BENETIP services s.r.o.