Rozpočet Európskej únie na rok 2020 je stanovený na 168,69 miliardy eur v záväzkoch (zmluvne dohodnuté peniaze) a 153,57 miliardy eur v platbách (vyplatené peniaze).

Táto dohoda umožní Únii zamerať svoje zdroje na priority, ktoré sú pre občanov dôležité: klimatické zmeny, tvorba pracovných miest, investície do mladých ľudí, bezpečnosti a tiež solidarita v rámci spoločenstva. Budúcoročný rozpočet má zároveň pripraviť prechod na ďalší rozpočtový cyklus na obdobie rokov 2021 - 2027.

Eurokomisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger v tejto súvislosti uviedol, že rozpočet na rok 2020, posledný, ktorý navrhla Komisia pod vedením Jeana-Clauda Junckera, je o kontinuite. „Má nasmerovať zdroje tam, kde sú potrebné. Pomôže vytvárať pracovné miesta, riešiť zmenu klímy a stimulovať investície v celej Európe, investovať do mladých ľudí a zvyšovať bezpečnosť Európy,“ uviedol komisár. Spresnil, že všetky tieto priority sa odrážajú aj v návrhu eurokomisie na dlhodobý rozpočet Únie po roku 2020.

Komisia upozornila na to, že 21 percent z celkového rozpočtu pôjde na opatrenia na riešenie zmeny klímy. Program LIFE pre životné prostredie a zmenu klímy dostane 589,6 milióna eur (o 5,6 percenta viac v porovnaní s rokom 2019). Program Horizont 2020 získa 13,46 miliardy eur. Energetická oblasť nástroja Spájame Európu - ktorá investuje do rozsiahleho využívania obnoviteľných zdrojov, modernizácie existujúcej infraštruktúry na prenos energie a rozvoja novej infraštruktúry - dostane 1,28 miliardy eur, čo je o 35 percent viac ako vlani. Na oblasť doprava v rámci nástroja Spájame Európu sa poskytne podpora vo výške 2,58 miliardy eur.

Cieľ: zvýšiť konkurencieschopnosť Európy

Takmer polovica zo zdrojov - 83,93 miliardy eur v záväzkoch - má za cieľ zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky Únie. Z toho 58,65 miliardy eur pôjde na zmiernenie hospodárskych medzier v členských štátoch a medzi nimi, na podporu rastu, tvorby pracovných miest a na podporu konvergencie prostredníctvom štrukturálnych a investičných fondov.

Európsky globálny satelitný navigačný systém Galileo bude podporený sumou 1,2 miliardy eur, teda o 74,7 percenta viac ako vlani, s cieľom rozšíriť svoje využitie na svetovom trhu tak, aby do konca roku 2020 dosiahol 1,2 miliardy používateľov.

Polepšia si študenti aj poľnohospodári

Suma 255 miliónov eur poskytne stimuly pre európske spoločnosti, aby spolupracovali na vývoji obranných výrobkov a technológií v rámci európskeho programu obranného priemyselného rozvoja. Mladí ľudia v Únii budú mať prospech z niekoľkých programov: 2,89 miliardy eur pôjde na vzdelávanie prostredníctvom programu Erasmus+. Pre Európsky zbor solidarity bolo vyčlenených 166,1 milióna eur.

Európski poľnohospodári využijú zo spoločného rozpočtu 58,12 miliardy eur. Riadenie bezpečnosti a migrácie bude na budúci rok podporené sumou 2,36 miliardy eur pre azylový, migračný a integračný fond, fond vnútornej bezpečnosti a tiež pre agentúry, ktoré pracujú v tejto oblasti (Europol, Frontex, EASO, eu-LISA).

Dohoda je založená na predpoklade, že Spojené kráľovstvo bude po brexite naďalej prispievať k plneniu rozpočtu EÚ a zúčastňovať sa na ňom do konca roku 2020.