Rozdiely v matematike aj v slovenčine

Žiaci z Bratislavského kraja majú lepšie vedomosti ako ich rovesníci z ostatných krajov. Vyplýva to z výsledkov historicky prvého testovania piatakov základných škôl na Slovensku. V teste z matematiky dokonca dosiahli žiaci z okolia metropoly výrazne vyššiu priemernú úspešnosť – 70,6 percenta ako žiaci Košického kraja – 55,2 percenta. V testoch zo slovenského jazyka a literatúry bol rozdiel len o čosi menší.

„Predpokladám, že je to ovplyvnené väčším podielom detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, z chudobných rodín na východe Slovenska, takže za tým nemusí byť slabšia úroveň výučby na školách,“ vysvetľuje analytik INEKO Peter Goliáš. Sociálno-ekonomické prostredie má podľa viacerých štúdií, napríklad OECD, na výsledky detí v škole kľúčový vplyv.

Pridaná hodnota

Ministerstvo školstva zaviedlo testovanie piatakov ako ďalší krok v meraní kvality škôl a učiteľov. Doterajšie celonárodné testy deviatakov a maturantov totiž dokázali odhaliť rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl a regionálne rozdiely, nevedeli však zistiť, či sú výkony žiakov dôsledkom práce učiteľov alebo talentu detí.

Niektoré školy totiž pracujú prevažne s talentovanými deťmi dobre situovaných či vysokoškolsky vzdelaných rodičov, iné zase s prvákmi, ktorí pri nástupe nemajú ani základné hygienické návyky. Testovanie piatakov umožní porovnať aké vedomosti mali žiaci na začiatku a na konci druhého stupňa základnej školy.

O štyri roky

Skutočný prínos tak budú mať výsledky Testovania 5 až o štyri roky, keď ich bude možné porovnať s výsledkami deviatackých testov. „Uvidíme ako pokročili žiaci, kam ich školy posunuli,“ hovorí Peter Goliáš. Najdôležitejšie podľa neho bude zverejniť tieto dáta až na úroveň škôl, aby podľa nich mohli rodičia kvalifikovane vybrať školu pre svoje deti. To súčasne vytvorí tlak na zaostávajúce školy, aby sa zlepšovali, prípadne na rezort, aby v týmto školám pomohol hľadať a odstraňovať príčiny zaostávania.

„Ak sa potvrdí, že ide primárne o deti zo sociálne znevýhodneného prostredie, potom bude potrebná komplexná stratégia a opatrenia na úrovni viacerých rezortov, vrátane zdravotníctva a práce, pretože zmena nebude v silách ministra školstva,“ dodal P. Goliáš.

Všetci žiaci

Testovania sa zúčastnilo vlani koncom novembra všetkých 43-tisíc piatakov základných škôl, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testové úlohy boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, či aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. Priemerná úspešnosť z matematiky dosiahla 62 percent, v prípade slovenského jazyka a literatúry to bolo 66,6 percenta.

Test z maďarského jazyka a literatúry písalo necelých tritisíc žiakov s priemernou úspešnosťou 57,4 percenta. Tieto údaje nemajú veľkú výpovednú hodnotu, keďže testy sú vždy nové, nedajú sa porovnať s minulými ani budúcimi testami. Dá sa z nich usúdiť azda len to, že Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania nastavil test relatívne dobre, keďže podobné plošné testy vedomostí sa tvoria tak, aby priemer vyšiel v pásme medzi 55 a 65 percent.

Okrem regionálnych rozdielov zaznamenal rezort školstva vyššiu úspešnosť žiakov testovaných elektronicky oproti papierovej forme. O čosi vyššiu úspešnosť zaznamenali tiež žiaci navštevujúci väčšie školy.

Toto musia vedieť piataci na základnej škole. Zvládnete to?

Ministerstvo školstva v pondelok uverejnilo historický prvé výsledky Testovania 5. Celonárodné testy piatakov základných škôl z matematiky a slovenského jazyka slúžia rezortu na meranie kvality škôl a učiteľov, no stres z nich majú najmä žiaci. Zvládnete vybraných 7 z 30 úloh z matematiky bez chyby?

1. Počítaj po stovkách a doplň chýbajúce číslo:

2 390, 2 290, 2 190, 2 090, _____

Chýbajúce číslo je _________ .

Správna odpoveď: 1990


2. Napíš trojciferné číslo, ktoré má na mieste jednotiek číslicu päť, na mieste stoviek číslicu deväť a na mieste desiatok číslicu nula.

Toto trojciferné číslo je ________ .

Správna odpoveď: 905


3. Vypočítaj a vyber najväčší výsledok.

56:8=

30:5=

63:9=

48:6=

Najväčší výsledok je ________ .

Správna odpoveď: 8


4. Patrik si zahlesoval telefón štvorciferným PIN kódom nasledovne:

Na mieste jednotiek je číslica 8.

Na mieste stoviek je číslica o 2 menšia, ako je číslica na mieste jednotiek.

Na mieste tisícok je číslica 2.

Na mieste desiatok je číslica dvakrát väčšia, ako je číslica na mieste tisícok.

Napíš štvorciferný PIN kód, ktorý použil Patrik na zaheslovanie telefónu.


Patrik použil na zaheslovanie telefónu PIN kód _______ .


Správna odpoveď: 2648


5. Lucia má bielu, červenú a ružovú blúzku. V skrini má dve sukne. Jedna je prúžkovaná a druhá je jednofarebná. Koľko dní si môže tieto sukne a blúzky obliekať tak, aby bola každý deň oblečená inak?


Počet dní, v ktorých si môže tieto sukne a blúzky obliekať tak, aby bola oblečená každý deň inak, je ______ .


Správna odpoveď: 6


6. Matej a Šimon zbierajú poštové známky. Matej má 54 známok. Šimon má 6-krát menej známok ako Matej.

Zápisom 54+(54:6) = vypočítame,


A/ koľko známok nazbierali Matej a Šimon spolu.

B/ koľkokrát menej známok nazbieral Šimon ako Matej.

C/ koľkokrát menej známok nazbieral Matej ako Šimon.

D/ koľko známok nazbieral Šimon.


Správna odpoveď: A


7. Budova teplárne na obrázku má v skutočnosti výšku 100 metrov. Odhadni výšku komína, ktorý je postavený hneď vedľa teplárne.

Bratislavskí piataci majú výrazne lepšie vedomosti ako žiaci z východu Slovenska


Výška komína je:


A/ 110 metrov

B/ 130 metrov

C/ 160 metrov

D/ 190 metrov


Správna odpoveď: C


Vyhodnotenie:

počet správnych odpovedí / 7 x 100 = % úspešnosť

Priemerná úspešnosť z matematiky bola 62 % (celý test mal 30 úloh).

Prameň: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania