Slovensku sa totiž podľa I. Nesrovnala bude dariť, ak sa bude dariť aj jeho hlavnému mestu, nie však na úkor ostatných miest a regiónov. „Musíme implementovať nový stavebný zákon, ktorý umožní efektívnejšie a rýchlejšie pracovať s urbanizmom a životným prostredím. Pre Bratislavu to znamená vyrovnať sa s tým chaosom 15 stavebných úradov na území mesta,“ zdôraznil.

Slovenské mestá tiež musia podľa neho zaviesť do praxe nový zákon o odpadoch, ktorý umožňuje lepšie nakladať s odpadmi a chrániť životné prostredie. „Máme tiež nový zákon o rozvojovom poplatku, ktorý treba previesť do života a stanoviť sadzby," povedal po rokovaní Únie miest Slovenska s tým, že medzi ďalšie úlohy patrí aj posilňovanie verejnej a železničnej dopravy.

Účastníci snemu prijali deväť priorít na nasledujúce obdobie, ktoré zahŕňajú pokračovanie decentralizácie štátu s cieľom posilniť význam miest a komunálnu reformu ako základného predpokladu zmeny územnosprávneho usporiadania. Medzi priority patrí aj získanie politickej a spoločenskej suverenity cestou zvyšovania finančnej nezávislosti miest na centrálnom rozpočte a presadzovanie zvýšenia významu a pozície Bratislavy ako hlavného mesta a budúceho metropolitného centra.

ÚMS bude presadzovať používanie moderných informačno-komunikačných technológií a postupne zabezpečovať energetickú nezávislosť a bezpečnosť miest ako aj ochranu a obnovu kultúrneho dedičstva a životného prostredia. ÚMS spolupracuje pri naplňovaní svojich cieľov s vládou, parlamentom jednotlivými ministerstvami ako aj so Zdužením miest a obcí Slovenska.