„Cieľom úpravy je vo všeobecnosti zlepšiť prístupnosť k registru konečných užívateľov výhod, prijať prísnejšie opatrenia na zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi, monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnej kryptomeny a precizovať postup finančnej spravodajskej jednotky pri výmene informácií s príslušnými orgánmi členských štátov pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie a financovania terorizmu,“ uviedlo Ministerstvo vnútra (MV) SR v predkladacej správe.

Novelizácia transponuje smernicu Európskeho parlamentu (EP), zohľadňuje tiež odporúčania výboru Moneyval Rady Európy (RE), rovnako tak skúsenosti z aplikačnej praxe.

Medzi povinné osoby návrh novely zaraďuje subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi kryptomenami, pričom podmienkou poskytovania uvedených služieb bude získanie živnostenského oprávnenia.

Rozširuje sa tiež okruh politicky exponovaných osôb, medzi ktoré majú patriť i predstavitelia územnej samosprávy, respektíve funkcionári prokuratúry.

Na zjednodušenie procesu identifikácie politicky exponovaných osôb sa má zaviesť a udržiavať oficiálny zoznam významných verejných funkcií v podmienkach SR, ktorý bude verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky.

Návrh takisto spresňuje prístup do takzvaného registra konečných užívateľov výhod, pričom údaje o konečnom užívateľovi výhod budú verejne prístupné.

Takisto sa ustanovuje povinnosť povinných osôb a príslušných orgánov ohlasovať zdrojovým registrom všetky nezrovnalosti, ktoré zistia medzi informáciami o vlastníckych právach dostupných v tomto registri a informáciami o vlastníckych právach, ktoré budú mať k dispozícii.