Podvodníci a špekulanti sa už len tak ľahko nezbavia firmy, ktorú zadĺžili, bez vyrovnania svojich záväzkov. Ministerstvo spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) pripravilo novelu obchodného zákonníka zameranú proti fúziám nepoctivých spoločností a bielym koňom. Má tiež slúžiť na ochranu veriteľa. TREND má pracovnú verziu novely k dispozícii.

Keď sa médiá začali zaujímať o podnikanie developera blízkeho Smeru-SD Ladislava Bašternáka, podozrivého z podvodov na vratkách DPH, vyšlo najavo, že viaceré jeho firmy už majú nové pochybné adresy či ako konateľov cudzích štátnych príslušníkov. L. Bašternák je stíhaný za to, že si vypýtal nadmerný odpočet DPH takmer dva milióny eur z čudného prevodu bytov medzi jeho firmou BL 202 a spoločnosťou Rent&Wash. Prvej firmy sa zbavil ešte v roku 2013, jej vlastníkom sa stal občan Rumunska, druhý účastník transakcie Rent&Wash skončil v rukách maďarskej občianky. Aj kvôli tomu sa štátne orgány nevedeli dostať k účtovníctvu, ktoré by mohlo objasniť, ako obchod prebehol.

Aké opatrenia navrhujú

Podozrivým prepisom by mal byť koniec. Podľa dôvodovej správy k návrhu novely má jej „predkladateľ za cieľ sprísnenie povinností štatutárnych orgánov tak, aby riešil využívanie takzvaných bielych koní.“ Zároveň reaguje na problémy spojené „s reťazovými zlúčeniami firiem s cieľom vyhýbať sa riadnemu plneniu povinností.“

Podľa navrhovanej úpravy zanikajúca spoločnosť ani jej právny nástupca nesmie byť ku dňu účinnosti splynutia alebo zlúčenia v likvidácii alebo v konkurze. Hodnota vlastného imania nástupcu nemôže byť záporná. Zanikajúca spoločnosť bude mať povinnosť uložiť do zbierky listín správu audítora.

Spoločník nebude môcť previesť obchodný podiel na inú osobu alebo spoločnosť, ak napríklad nemá v obchodnom registri zapísané orgány. Prípadne sa voči nej vedie konkurz o je zrušení. Návrh zmluvy o splynutí alebo zlúčení spoločností musí zanikajúci subjekt predložiť správcovi dane najneskôr 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má o tom rozhodnúť.

Upraviť sa má všeobecné pravidlo, podľa ktorého aj po zániku funkcie je bývalý štatutár povinný poskytovať súčinnosť. Zaviesť chcú inštitút ručenia osôb s kvalifikovanou účasťou za záväzky spoločnosti pre prípad, že sa transakciou, na ktorej sa podieľali, zhorší hospodárska situácia firmy.

Na vymenovanie do funkcie člena orgánu firmy sa vyžaduje jeho písomný súhlas. Pravosť podpisu musí byť písomne overená. Navrhovaná účinnosť novely je 1. október.

Navrhované pravidlá sa ešte môžu meniť, podľa informácií TRENDU, majú v utorok na ministerstve stretnutie zástupcovia podnikateľov a ďalších zúčastnených strán. Hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla uviedol, že návrh rezort predloží do pripomienkového konania v najbližšom čase.

Kto sa ako zlučoval

Na cudzieho štátneho príslušníka bola prepísaná aj ďalšia firma L. Bašternáka. Išlo o Real Forum Invest, ktorý postavil luxusný apartmánový dom Bonaparte, kde býva premiér Robert Fico. Krátko na to, čo Real Forum Invest začala preverovať polícia, sa presídlil do domčeka v Jastrabích Kračanoch pri Dunajskej Strede a konateľom sa stal maďarský občan.

Do čudných prevodov bytov v Bonaparte sa zapojila ďalšia Bašternákova spoločnosť LTB Rent. Vo februári 2016 ju zlúčil so spoločnosťou Relco. Konateľom firmy Relco bol francúzsky občan.

Spoločnosť Relco pohltila aj desiatky ďalších firiem, často s dlhmi. Ako upozornil portál aktuality.sk, sídlila na chate v Modre, na rovnakej adrese v minulosti zakotvili napríklad firmy HF Steel a HFK Group. Ich spolumajiteľom bol Ladislav Fico – brat premiéra Roberta Fica, ktorý v minulosti podnikal v stavebníctve.

Ako majú vyzerať kľúčové paragrafy

11. V § 69 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 až 15, ktoré znejú:

„(11) Ku dňu účinnosti splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia

a) nesmie byť hodnota vlastného imania právneho nástupcu záporná; ak právny nástupca povinne vytvára základné imanie, nesmie byť hodnota jeho vlastného imania nižšia ako hodnota splateného základného imania spolu s povinne vytváraným rezervným fondom,

b) právny nástupca a zanikajúca spoločnosť nesmie byť v likvidácii a nemôžu voči nim pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu,

c) voči právnemu nástupcovi alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení.

(12) Členovia orgánov spoločnosti sú povinní zdržať sa úkonov smerujúcich k jej splynutiu, zlúčeniu alebo rozdeleniu, pokiaľ pri konaní s odbornou starostlivosťou možno predpokladať, že nie sú splnené podmienky podľa odseku 11; inak zodpovedajú veriteľom za škodu, ktorú im porušením tejto povinnosti spôsobia.

(13) Po prijatí rozhodnutia spoločníkov alebo príslušných orgánov zúčastnených spoločností o splynutí, zlúčení alebo rozdelení a pred podaním návrhu na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia vyhotoví audítor určený v schválenej zmluve o splynutí, zmluve o zlúčení alebo schválenom projekte rozdelenia o zistených skutočnostiach správu, ktorá osvedčuje, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností ku dňu schválenia zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia, budú splnené podmienky podľa odseku 11 písm. a).

(14) Návrh na zápis zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia do obchodného registra musia všetky zúčastnené spoločnosti podať najneskôr do 30 dní od schválenia zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti, inak platí, že zúčastnené spoločnosti od zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia odstúpili. K návrhu na zápis do obchodného registra sa na účely osvedčenia skutočností podľa odseku 11 písm. a) prikladá správa audítora o zistených skutočnostiach.