Ako si dnes môžu dopravcovia pomôct?

Mnoho dopravcov sa v súčasnosti dostáva do existenčných problémov, pretože zatiaľ čo na jednej strane zápasia s predlžovaním lehôt splatnosti u svojich odberateľov často až na 90 dní, na druhej strane musia prakticky okamžite uhradiť naftu, mýto, lízing, platy vodičov a iné náklady. Takto sa dostávajú do situácie, kedy hotovosť na všetko jednoducho nestačí a prevádzkové financie chýbajú.Dôsledkom je, že strácajú konkurencieschopnosť a zastavujú svoje podnikanie.

Starosť o hotovosť v takomto prípade ľahko vyrieši faktoring. Táto forma prevádzkového financovania nie je na Slovensku ešte veľmi rozšírená, napriek tomu je v mnohých prípadoch výhodnejšia a reálnejšia ako kontokorentný úver, po ktorom dopravcovia zväčša siahajú, pretože nepoznajú alternatívne formy financovania firmy.

Čo je to faktoring?

Ako si dnes môžu dopravcovia pomôct?

Faktoring je najflexibilnejšou formou financovania, ktorá umožňuje podnikateľom rozvíjať svoj biznis a dokáže navýšiť obrat a zisk spoločnosti. Je to spôsob prevádzkového financovania na základe predfinancovania faktúr, ktoré sú vystavené za dodávky tovaru a poskytovaných služieb odberateľom. Zjednodušene sa dá povedať, že faktoring rieši situáciu, kedy dochádza k druhotnej platobnej neschopnosti alebo keď vystavené odberateľské faktúry majú dlhšiu dobu splatnosti ako dodávateľské.

Pri faktoringu je na rozdiel od štandardných bankových produktov dôležité pochopiť spôsob a princípy ako fungujú procesy prepravnej spoločnosti, rovnako ako mať v danej oblasti skúsenosti. Je dobré mať za partnera spoločnosť, ktorá disponuje dlhoročným know-how v oblasti logistiky. Nezávislá faktoringová spoločnosť Bibby Factoring Slovakia je súčasťou britskej nadnárodnej skupiny Bibby Line Group, ktorá má 200-ročné skúsenosti vo sfére dopravy. Vďaka tomu Bibby dokonale rozumie tomuto segmentu, vie, aké problémy sa dopravcov týkajú a flexibilne reaguje na ich požiadavky.

Ako faktoring funguje?

Klient predáva faktoringovej spoločnosti svoje faktúry za dodaný tovar a inkasuje zálohu 70-100% do 3 dní od vystavenia faktúry. Faktoringová spoločnosť sa stáva novým veriteľom, pohľadávku financuje, spravuje a inkasuje, prípadne aj poisťuje. Po úhrade odberateľom na účet faktoringovej spoločnosti sa vykonáva vyúčtovanie a zasiela klientovi doplatok.

Faktoring však nie je iba riešením na preklenutie rozdielu medzi splatnosťou dodávateľských a odberateľských faktúr, ale aj efektívnym finančným nástrojom na financovanie rastu firmy alebo zvýšenie zisku prostredníctvom  zvýšenia obratu alebo naopak úsporami pri nákupe vstupov.

Ako si dnes môžu dopravcovia pomôct?

Aké sú výhody faktoringu

Výhodou faktoringu je, že autodopravca získa finančnú hotovosť hneď a môže ju okamžite použiť na náklady spojené s prepravou, na obnovu vozového parku alebo uspokojenie ďalších odberateľov.

Faktoringová spoločnosť tiež eliminuje riziko platobnej neschopnosti odberateľov, keďže vopred preveruje odberateľov a financuje tých, ktorí sú vopred schválení. Zároveň ich monitoruje a vie klientovi poskytnúť informácie o platobnej schopnosti odberateľov.

Faktoring je vhodný aj pre začínajúcich prepravcov.  Na rozdiel od bankových podmienok nie je pre faktoring rozhodujúca bonita firmy ani banková história. Podstatní sú odberatelia.

Mnoho prepravcov sa v snahe o vylepšenie ekonomickej situácie spoločnosti obráti na banku a žiadajú o kontokorentný úver. Ten je však vhodný na krátkodobé preklenutie tlaku na cash flow, ale nerieši situáciu dlhodobo. Neumožňuje firme rásť a nereaguje ani na sezónne výkyvy.Na rozdiel od bankových produktov faktoring rieši problém nedostatku prevádzkových financií dlhodobo. Jeho podstatou je pochopenie problémov konkrétnej firmy, flexibilita a rýchlosť. Preto moderní prepravcovia vyhľadávajú alternatívne spôsoby financovania akým je práve faktoring. Vedia, že tým získajú dostatok prevádzkových financií a ich firma získa stabilitu a istotu.

Ako si dnes môžu dopravcovia pomôct?

Mgr. Kristína Schrammová, Marketing Executive, Bibby Factoring Slovakia, a.s.