Vládna garnitúra na svojom stredajšom rokovaní schválila materiál s názvom Systém implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR. Na rokovanie ho predložil vedúci Úradu vlády SR Július Jakab.

Building, European Commission
Brussels
Neprehliadnite

Európska komisia hľadá zdroje na financovanie plánu obnovy. Jej návrhy nebudú všetkým príjemné

Ide o presné pravidlá, na základe ktorých sa budú implementovať miliardy eur, ktoré Slovensko získa v rámci plánu obnovy. Ministri schválili materiál s pripomienkami, tie podľa informácií, ktoré uviedla sekcia plánu obnovy pre TASR, sú len technického charakteru.

Treba splniť podmienky

 Materiál v úvode píše o subjektoch, ktoré sú zapojené do implementácie. V prvom rade je to Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), ktorou je úrad vlády. Úlohy NIKA bude plniť najmä sekcia plánu obnovy.

Vykonávateľom implementácie je ústredný orgán štátnej správy, ktorý určí vláda. Ten zodpovedá za realizáciu konkrétnych investícií a reforiem z plánu obnovy, a takisto za plnenie míľnikov a cieľov.

Predseda Klubu 500 Vladimír Soták
Neprehliadnite

Priveľa tretieho sektoru. Klub 500 kritizuje zloženie rady vlády pre plán obnovy

Materiál tiež vymenúva podmienky používania a poskytovania prostriedkov mechanizmu. Na financovanie z peňazí plánu obnovy treba splniť podmienky vecnej a časovej oprávnenosti, oprávnenosti DPH, podmienku vylúčenia dvojitého financovania, udržateľnosti a princípu  ,,výrazne nenarušiť". Takisto sa treba riadiť aj podmienkami pre výstavbu a obnovu budov, verejného obstarávania a štátnej pomoci.

V materiáli sa spresňuje aj to, ako sa má realizovať výber prijímateľov peňazí z plánu obnovy a ako sa majú uzatvárať zmluvy. Autori materiálu spresnili, že výzvu i priame vyzvanie bude vždy schvaľovať NIKA. Materiál ošetruje aj pravidlá zmeny či zrušenia výzvy.

Priebežné platby z Bruselu

Na základe výzvy potom budú môcť záujemcovia podať žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu plánu obnovy. ,,Na základe posúdenia žiadosti o prostriedky mechanizmu vykonávateľ identifikuje tie žiadosti, ktoré splnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu a žiadosti, ktoré nesplnili podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu," skonštatovali autori materiálu s tým, že zo žiadostí, ktoré splnili podmienky, sa potom vytvorí rebríček v závislosti od najlepšie splnených kritérií alebo od najskoršie doručenej úplnej žiadosti.

Premiér Heger a minister Matovič.
Neprehliadnite

Plán obnovy aktuálna vláda nezreviduje, priznala by tým svoje zlyhanie

Proti posúdeniu je možné podávať aj písomné námietky, to treba urobiť do šiestich pracovných dní od doručenia oznámenia o nesplnení podmienok. Ak sú podmienky splnené a rozhodne sa o poskytnutí prostriedkov, pristupuje sa k dohode na zmluve.

Materiál spresňuje aj princípy finančného riadenia plánu obnovy. Píše o priebežnom financovaní aj o predbežných platbách z rozpočtu EÚ a o zaradení prostriedkov EÚ do štátneho rozpočtu. Spresňuje aj spôsob, ako sa budú peniaze poskytovať vykonávateľovi a či budú možné presuny. Materiál ošetruje realizáciu platieb, systém financovania aj systém predfinancovania a zálohových platieb či refundácie.

Opatrenia v prípade podvodu

Autori materiálu tiež zdôraznili, že EK má právo primerane znížiť podporu v rámci mechanizmu v prípade podvodu, korupcie, konfliktu záujmov či dvojitého financovania alebo pri závažnom porušení povinnosti vyplývajúcej z uzatvorených dohôd.

Materiál spresňuje aj pravidlá vedenia a uchovávania záznamov. Takisto sa v ňom píše aj o monitorovaní a podávaní pravidelných správ. Spomínajú sa aj pravidlá kontroly implementácie, ktorú budú takisto vykonávať NIKA a vykonávateľ.

Štát sa bude pri pláne obnovy zaoberať aj posúdením rizík, prijme opatrenia proti podvodom, korupcii a konfliktu záujmov na úrovni vykonávateľa. V materiáli sa píše aj o komunikácii a koordinácii implementácie peňazí z plánu obnovy. Štát chce zvýšiť povedomie o prioritách plánu obnovy, pričom jedným z nástrojov je webové sídlo www.planobnovy.sk.

Soňa Muzikářová, Globsec
Neprehliadnite

Muzikářová: Fiškálna politika vlád ostane podporná, len bude cielenejšia a selektívnejšia