Ešte v pondelok nám na našu otázku, aké ceny elektriny budú platiť prvé dva mesiace tohto roku, regulačný úrad odpovedal, že na východnom a západnom Slovensku sa bude účtovať za január a február podľa pôvodného cenového rozhodnutia regulačného úradu na tento rok (teda podľa nových taríf a veľkosti ističov) a k cenám z roku 2016 sa tu vrátime od marca.

Pre stredné Slovensko (SSE -Distribúcia) však mali platiť iné pravidlá, 25. januára totiž úrad zmenil cenové rozhodnutie v niektorých častiach. Teda platiť mali od januára ceny schválené prvým cenovým rozhodnutím spolu s jeho zmenou. Ceny z roka 2016 mohli podľa ÚRSO uplatniť iba takí dodávatelia, ktorí vôbec nemajú vydané cenové rozhodnutie pre rok 2017.

To isté malo platiť aj pre plyn na celom Slovensku. Regulačný úrad tu nezmenil vyhlášku, ale len cenové rozhodnutie pre SPP Distribúcia 25. januára. Zmeny nastali len pri prvých šiestich tarifných skupinách. V bývalej tarifnej skupine D3 (domácnosti, kde sa varí a kúri plynom) však mali domácnosti za plyn platiť o dosť viac ako vlani.

Úrad nám v pondelok potvrdil, že pri vode sa mala za január a február účtovať dvojzložková cena, teda aj fix za vodomer, keďže nová vyhláška, ktorá platby za vodomer ruší, platí až od 16. februára a úrad ešte nevydal cenové rozhodnutia. Takto už ceny nastavili v niektorých vodárenských spoločnostiach.

Čo platilo v utorok dopoludnia, to už ten istý deň popoludní po rokovaní koaličnej rady neplatilo. Dodávatelia energií, vodárenské podniky a odberatelia sa od premiéra dozvedeli, že pri elektrine, plyne a vode platia ceny z roku 2016 už od januára a nie od marca.

Vyznaj sa v tom, kto vieš

 „Všetky cenové rozhodnutia, ktoré úrad vydá podľa vyhlášky č. 18/2017 Z.z. a vyhlášky č. 21/2017 Z.z., regulované subjekty uplatňujú od 1. januára 2017," informoval v utorok regulačný úrad a súčasne to oznámil premiér na tlačovej konferencii po rokovaní koaličnej rady.

Vyhláška číslo 21 sa týka vody. Napriek tomu, že úrad ešte nevydal cenové opatrenia k vyhláške, vodárenské podniky si za január a február už nemôžu účtovať dvojzložkovú cenu, teda aj fixný poplatok za vodomer.  

„Dodávka pitnej vody, odvedenie a čistenie odpadovej vody musia byť fakturované v súlade s platnou  legislatívou. Po informáciách, ktoré boli prezentované v slovenských televíziách dňa 21. februára bude Oravská vodárenská spoločnosť fakturovať vodné a stočné podľa nového cenového výmeru ÚRSO, ktorý by mal upravovať ceny  od 1. januára,“ povedal nám generálny riaditeľ Oravskej vodárenskej spoločnosti Milan Ďaďo.

Čo sa týka elektriny, platí tu vyhláška číslo 18. Úrad pripravuje nové cenové opatrenia a tie majú platiť spätne od 1. januára.

Aké ceny energií platia od januára? Platí to, čo povedal premiér v utorok v televízii

Zdroj: flickr.com/Conan

A čo platí v tomto roku pre plyn? Regulačný úrad pri plyne dosiaľ nezmenil vyhlášku, ale len cenové rozhodnutie pre SPP Distribúcia a to platí od 25. januára a zavádza nové ceny a tarify od januára. Teda fakticky sa tu nevraciame vo všetkom do roku 2016, keďže sa zmenilo len prvých šesť taríf, ktoré sa dotýkajú najmä domácností. Negatívne by sa to malo dotknúť domácností, ktoré boli vlani zaradené do tarify D3 (plynom aj kúrili). Mali by platiť viac ako vlani najmä pre vyššiu fixnú zložku ceny.

Keď zákon neplatí

Regulačný úrad vydá cenové rozhodnutia, ktoré majú platiť spätne k januáru. To je zároveň porušením zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmov. Toto navyše skomplikuje situáciu dodávateľom energií, ale aj distribučkám. Pripustil to včera aj predseda SNS Andrej Danko. Otvára sa tak cesta k možným súdnym sporom pre vymáhanie neoprávnených ziskov alebo spôsobenej škody.

Správa, ktorú oznámilo ÚRSO najprv, že staronové ceny (podľa podmienok roka 2016) budú platiť od 1. marca bola podľa podľa Rastislava Hanuláka, partnera advokátskej kancelárie Capitol Legal Group a odborníka na energtiku korektná, pretože zohľadňovala procesné pravidlá určovania a schvaľovania cien v cenových konaniach.

„Súčasný stav je taký, že takmer všetky regulované subjekty (dodávatelia elektriny a distribučné spoločnosti) majú vydané cenové rozhodnutia, ktorými sa určujú ceny od 1. januára 2017. Tieto rozhodnutia sú právoplatné a záväzné. Ak ÚRSO vydá do konca februára (ako avizuje) nové cenové rozhodnutia, tieto môžu platiť len do budúcnosti. Iný výklad, že nové cenové rozhodnutia majú platiť spätne od 1. januára, do minulosti, je absolútne neprípustný,“ komentoval posledné rozhodnutie regulačného úradu R. Hanulák.

Hovorí, že ide právny nezmysel, ktorý zakladá nebezpečný precedens, že konečné rozhodnutia vo veci možno dodatočne a so spätnou účinnosťou meniť.

„Nechcem si predstaviť, čo by takáto prax znamenala, keby sa začala uplatňovať aj v iných oblastiach práva. Napríklad v stavebnom konaní, daňovom konaní alebo nebodaj v trestnom konaní. Čo by potom zostalo zo základných zásad právneho štátu, ako je právna istota a zákaz retroaktivity,“ pripomína R. Hanulák.

Za súčasného právneho stavu prichádza podľa neho do úvahy jediný spôsob, ako dospieť k návratu k cenám z roku 2016 spätne od 1. januára.

„Voči aktuálne platným cenovým rozhodnutiam môže podať protest generálna prokuratúra z dôvodu zistenia porušenia zákona napríklad v súvislosti s medializovaným preceňovaním majetku distribučných spoločností. Ak by takýto protest bol podaný, ÚRSO môže zrušiť pôvodné cenové rozhodnutia a nahradiť ich novými. Predpokladom plnohodnotného návratu k cenám z roku 2016 je teda bezpodmienečné zrušenie pôvodných cenových rozhodnutí. Vláda má však k dispozícii ešte zákonodárnu iniciatívu a mohla by do parlamentu predložiť aj návrh mimoriadneho zákona, ktorým by sa predĺžilo regulačné obdobie platné do konca roka 2016.“

Aké ceny energií a vody teda platia

Ceny vody – platí vyhláška č. 21, úrad schvaľuje cenové opatrenia a platí to, že od januára neplatia dvojzložkové ceny vody, teda vraciame sa k stavu roku 2016.

Ceny elektriny – platí vyhláška č. 18, ÚRSO pripravuje cenové rozhodnutia a tie sa budú týkať ako SSE-D, tak aj Západoslovenskej distribučnej a Východoslovenskej distribučnej. V cenách sa vraciame do roku 2016. Neplatí teda cenové rozhodnutie pre SSE-D z 25. januára.

Ceny plynu – vyhláška sa nezmenila. Platí cenové rozhodnutie z 25. januára pre SPP-Distribúcia, teda od 1. januára sa bude postupovať podľa tohoto rozhodnutia. V tomto cenovom rozhodnutí z 25. 1. sa menilo len prvých šesť taríf, čo je nevýhodné pre bývalú tarifu D3, teda domácnosti, ktoré aj kúria plynom.

Vývoj chaosu pri cenách

1. ÚRSO vydal vyhlášku o vode č. 225/2016. Platila od 27. júla 2016.

2. Úrad v septembri vydal vyhlášku č. 260/2016, ktorou zásadne zmenil pravidlá regulácie v energetike. Vyhláška platila od 19. septembra.

3. V závere minulého roka vydal regulačný úrad cenové rozhodnutia týkajúce sa plynu, elektriny a vody.

4. Premiér 17. januára začal riešiť ceny energií pri výjazde do Martina. 18. januára oznámil, že ceny energií sa budú meniť na strednom Slovensku a pri plyne na celom Slovensku. Vláda si zavolala na koberec predsedu regulačného úradu Jozefa Holjenčíka. 23. januára na tlačovej besede po výjazde do Zlatých Moraviec trhal premiér v priamom prenose faktúry za elektrinu.

5. ÚRSO vydal cenové rozhodnutia, ktorým od 25. januára zmenil v prípade spoločností SSE-D a SPP-D cenové rozhodnutie v niektorých častiach. Platiť mali ceny schválené prvým cenovým rozhodnutím spolu s jeho zmenou zo dňa 25. januára a to od 1. januára.

6. Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík 2. februára oznámil, že sa vzdáva svojej funkcie. Na stretnutí na Úrade vlády SR o tom informoval premiéra Roberta Fica. Ten jeho rozhodnutie zobral na vedomie.

7. Premiér 6. februára oznámil, „že ÚRSO po dohode s distribučnými spoločnosťami ešte dnes vypracuje novú vyhlášku o cenovej regulácii v elektroenergetike s tým, že vyhláška pre celé Slovensko vráti podmienky z roku 2016.“

8.Šéf ÚRSO podpísal vyhlášku o cenovej regulácii v elektroenergetike č. 18/2017, ktorá začala platiť 10. februára. ÚRSO začal 14. februára cenové konania.

9. Minulý štvrtok (16. februára) začala platiť nová vyhláška regulačného úradu č. 21/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Touto vyhláškou Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) zrušil toľko kritizovanú dvojzložkovú cenu vody (variabilná zložka podľa spotreby vody a fixná podľa priemeru vodovodnej rúry).

10. Premiér oznámil po rokovaní koaličnej rady 21. februára, že napriek schváleným rozhodnutia ÚRSO, ktoré počítajú pri elektrine a vode, že k cenám roku 2016 sa vrátime až od marca. Staré ceny teda platia spätne od januára.