Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov. Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil 21 miliónov eur, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku. Poľnohospodári si môžu podať žiadosť výlučne elektronicky, a to od 1. do 31. marca 2021. Informoval o tom Daniel Hrežík z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Spresnil, že PPA zverejnila výzvu číslo 50/PRV/2020 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 až 2020 pre opatrenie Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Výzva sa týka oblastí špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Upozornil, že žiadatelia si môžu podať žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Na zabezpečenie plne elektronickej komunikácie vo vzťahu k žiadosti je potrebné, aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Formulár žiadosti je potrebné vyplniť a autorizovať od 1. marca do 31. marca 2021.

Na snímke zľava podpredseda vlády a minister financií SR Eduard Heger, premiér SR Igor Matovič a minister vnútra SR Roman Mikulec (všetci OĽaNO) počas 50. schôdze vlády SR v Bratislave v stredu 4. novembra 2020. FOTO TASR - Martin Baumann
Neprehliadnite

Vláda prerokuje zmeny v agrorezorte či stratégiu boja proti chudobe

Hrežík priblížil, že výška oprávnených výdavkov na jeden projekt je od 10- tisíc do 60- tisíc eur. Na vyčerpanie je vo výzve určených 21 miliónov eur. Výška podpory je v prípade menej rozvinutých regiónov 50 percent z celkových oprávnených výdavkov, v prípade ostatných oblastí 40 percent z celkových oprávnených výdavkov. Uvedená výška podpory sa zvyšuje o 20 percent v prípade mladých poľnohospodárov a v prípade ekologického poľnohospodárstva. Poznamenal, že výzva sa týka všetkých veľkostných druhov fariem, mladých a malých farmárov, ako aj začínajúcich fariem.

Hrežík doplnil, že projekty bude vyberať PPA na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií (bodovacieho systému), teda projekty sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle hodnotiacich kritérií za príslušnú oblasť a vytvorí sa hranica finančných možností za príslušnú oblasť (posúdi sa súčet finančných požiadaviek všetkých zoradených projektov s finančnou alokáciou príslušnej oblasti). Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby boli schválené len dostatočne kvalitné projekty, je 55 bodov zo 100. Dodal, že podrobnosti výzvy sú zverejnené na webovej stránke www.apa.sk.