Dňa 11. novembra 2022 som podala správnu žalobu proti rozhodnutiu bývalej ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky Márii Kolíkovej o nesprístupnení podnetov na disciplinárne stíhanie sudcov, ktorým bývalá ministerka nevyhovela a na podklade ktorých disciplinárny návrh nepodala.

Voči ministerstvu spravodlivosti som vystupovala ako žiadateľka podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Dôvodom nesprístupnenia informácií je argument ministerstva spravodlivosti, že podnety na disciplinárne stíhanie sudcov nevedie ministerstvo v jeho registri pod osobitnou značkou, a teda nimi na účely zákona o slobodnom prístupe k informáciám nedisponuje.

Pre verejnú kontrolu je potrebné poznať nielen proti komu a za čo podala bývalá ministerka spravodlivosti disciplinárny návrh, ale aj v akých veciach, proti komu a z akých dôvodov svoje oprávnenie podať disciplinárny návrh nevyužila.

Vyhovením žiadosti a sprístupnením požadovaných informácií mohla bývalá ministerka spravodlivosti verejnosti ukázať kľúč, na základe ktorého hodnotí správanie sudcov, a ktorým by mohla rozptýliť všetky potenciálne pochybnosti o selektívnom prístupe k trestaniu sudcov.

Nepredpokladám, že stav elektronizácie ministerstva spravodlivosti môže byť dôvodom nevyhovenia mojej žiadosti. Navyše považujem za absurdný argument, že dohľadaniu informácií bráni skutočnosť, že bývalá ministerka spravodlivosti nepridelila požadovaným dokladom osobitnú značku.

Takto by mohla každá povinná osoba podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám obísť zákon a vyhovoriť sa na nemožnosť poskytnutia dokladov. Aj keď zákon o slobodnom prístupe k informáciám nevyžaduje uviesť účel, na ktorý sa informácie žiadajú, uviedla som bývalej pani ministerke spravodlivosti, že ich potrebujem na výkon mandátu zástupcu sudcov v Súdnej rade SR.

Ani toto však pani Kolíkovú nepresvedčilo, aby svoj názor zmenila. Rozhodnutie Kolíkovej považujem za nezákonné a popierajúce zásadu transparentnosti a otvoreného vládnutia. Preto nebola iná možnosť ako podať správnu žalobu.

Dana Jelinková Dudzíková

Sudkyňa správneho kolégia Krajského súdu v Bratislave a členka Súdnej rady SR zvolená sudcami. V minulosti  pôsobila 18 rokov ako advokátka. Svoju advokátsku činnosť vykonávala najmä ako advokát prvého kontaktu. Profesionálne sa zameriavala na pomoc osobám v exekúcii a s osobným bankrotom. Niekoľko rokov poskytovala bezplatne právnu pomoc. Okrem advokátskej práce vykonávala aj správcovskú činnosť. V roku 2012 bola zapísaná do zoznamu frankofónnych advokátov vedeným Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v Bratislave. Od toho obdobia poskytovala právnu pomoc aj občanom Francúzskej republiky a spolupracovala v týchto veciach so zložkami francúzskeho justičného systému. Sudkyňa Dana Jelinková Dudziková hovorí anglicky a francúzsky.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora