Aj v tomto kontexte treba pripomínať, že za posledných 12 rokov sa SR prepadla v ekonomickej úrovni na temer posledné miesto z krajín EÚ a z 93% hladiny ekonomickej sily voči ČR v roku 2010 sa dostala na 70%  úroveň v súčasnosti. Teda výrazne zaostávame a súčasne bezbreho plytváme zdrojmi, či už na platy lekárov alebo na dorovnanie cien elektriny a plynu pre domácnosti. Tieto neplánované výdavky bude potrebné zaplatiť, a teda ich v konečnom dôsledku zaplatíme my všetci, nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

Otázniky si kladieme hlavne nad výškou štátnej pomoci pre domácnosti vo výške 6 mld. eur. Nielen teraz, ale aj budúci rok, lebo cena elektriny a plynu sa bude stále zvyšovať. Koľko prostriedkov o rok o tomto čase bude vynakladať vláda? Kto zaplatí potom celkový schodok v štátnom rozpočte a koľko peňazí bude potrebovať štát na obsluhu dlhu, ktorý sa bude navyšovať?

V druhom rade je toto riešenie komplikované preto, lebo dáva každému rovnako. Je neadresné. V situácii, keď vláda pracuje s obmedzeným štátnym rozpočtom, v čase keď kolabuje zdravotníctvo a školstvo dosahuje úroveň afrických krajín, musí štát zvažovať použitie každého eura a mimoriadne prostriedky používať adresne. Je všeobecne známe, že ľudia s vysokými príjmami zvládnu dopady vysokých cien energií omnoho ľahšie, ako ľudia s nízkymi príjmami. Ľudia s vyššími príjmami majú omnoho viac možností na šetrenie a zmenu štruktúry svojich výdavkov, ako ľudia s nízkymi príjmami. Preto pomoc nemôže byť paušálna, lebo jej efekt sa výrazne stráca smerom k vyššie príjmovým skupinám obyvateľov.

Súčasne platí, že avizované zvyšovanie cien energií prinieslo zmenu v myslení ľudí. Tí začali šetriť, vo vyššom meradle nakupovať OZE a celkovo vnímať vplyv cien energií na bežný život. Akonáhle ľudia stratia motiváciu na šetrenie, tak prestanú, lebo nie je dôvod. Toto je najhoršia časť správy o cenách energií. Spotreba domácností sa nezníži a ani nezmení ich chovanie.

Je potrebné si uvedomiť, že za posledných 10-12 rokov kvôli pomalému ekonomickému rastu spôsobenému absenciou dobrej a konzistentnej hospodárskej politiky sme sa prepadli na chvost EÚ. To súčasne prinieslo energetickú chudobu, ktorá v súčasnosti zasahuje až 24 % - 30 % domácností, čo v porovnaní s ČR je temer  2,5-3 násobok. Jedinou cestou ako sa z tohto marazmu dostať je zodpovedná rozpočtová politika, ktorá je adresná. V súvislosti s cenami energií pre domácnosti to znamená rozdeliť intenzitu pomoci pre domácnosti tak, aby Tí, ktorí sú ohrození energetickou chudobou získali väčšiu mieru podpory a súčasne zvýšiť cenu pre každú domácnosť tak, aby nemala výrazný dopad na jej chod. Výsledkom je menší tlak na štátny rozpočet a motivácia pre ďalšie šetrenie elektrickej energie, a zavádzanie moderných systémov na riadenie spotreby a využívanie OZE.

Miroslav Rimár

prof. Ing. Miroslav Rimár, CSc. je predseda správnej rady Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo, n.o.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora