Text vychádza ako druhý diel zo série Morové rany slovenského vysokého školstva. Udalosti označované za Morové rany sa vyskytovali v minulosti a nie vždy boli len dôsledkom morovej epidémie. Dnešný stav v spoločnosti, ale najmä v školstve, môžeme označiť za dôsledok niekoľkých morových rán, prípadne pandémií. Ako druhú Morovú ranu som označil novelu vysokoškolského zákona, ktorá už vzbudila všeobecné odmietnutie.

V súčasnosti platný vysokoškolský zákon je z roku 2002 a bol niekoľkokrát novelizovaný. Je dôležité o ňom vedieť, že rozlišuje verejné vysoké školy (väčšina), štátne vysoké školy (prevažne policajné a vojenské) a súkromné. Okrem toho definuje oficiálne reprezentácie vysokých škôl, a to Radu vysokých škôl, Študentskú radu vysokých škôl a Slovenskú rektorskú konferenciu. Tieto reprezentácie budú dôležité neskôr v texte.

V dnes platnom zákone sú vysoké školy nezávislé od politiky a ministerstva a využívajú akademickú samosprávu. Tento stav je dosiahnutý systémom akademických senátov na fakultách a univerzitách, ktoré majú rozsiahle kompetencie podobne ako NR SR na Slovensku. Bez ohľadu na to, kto je minister, akademický senát volí rektora, prijíma interné predpisy a definuje rámec fungovania univerzity.

Takáto nezávislosť sa však nepáči ministrovi Branislavovi Gröhlingovi. Pravdepodobne sa mu nepáči, že jeho priamy dosah na univerzity je obmedzený a to napriek tomu, že sa vymenoval do správnej rady Univerzity Komenského a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa menoval do správnej rady Slovenskej technickej univerzity.

KK31 Rím - Na snímke študenti prichádzajú do školy na vyučovanie na strednej škole Isacca Newtona 18. januára 2021 v Ríme. Stredné školy v Taliansku postupne otvárajú svoje brány po takmer ročnom vyučovaní prostredníctvom internetu kvôli pandémii koronavírusu, pričom jedna polovica sa zúčaštňuje priamo na vyučovaní a druhá polovica má diaľkovú formu výučby. FOTO TASR/AP
Students arrive at the Isacco Newton high school in Rome, Monday, Jan. 18, 2021. High schools in Italy are gradually reopening
Neprehliadnite

Kedy začne byť vzdelávanie, teda investovanie do budúcich generácií prioritou zodpovedných?

V návrhu novely zákona o VŠ ruší akademické senáty fakúlt (zavádza tzv. vedecko-pedagogické rady bez reálnych právomocí), akademické senáty univerzít mení na bábkoherecké diskusné kluby bez možností ovplyvňovať dianie na univerzite. Skutočnú moc posúva na správne rady, kde polovicu členov nominuje minister z externého prostredia, traja členovia sú zamestnanci univerzity a jeden študent. Okrem toho, že zastúpenie študentov klesá z jednej tretiny na jednu osminu, vrcholom všetkého je možnosť odvolať člena správnej rady ministrom bez udania dôvodu!

Keďže sme v Slovenskej republike, veľmi priamočiaro si vieme predstaviť dôsledky prijatia takejto novely. Po voľbách, okrem výmen na úrovni rôznych úradov, minister vymení členov správnej rady a títo vymenia rektora. Takže rektor začne byť politická funkcia a vysoké školstvo bude podliehať volebným cyklom ako už dnes veľká časť spoločnosti.

Novelu zákona, ktorá sa medzi reprezentáciami VŠ SR šírila ako samizdat iba vďaka úniku informácií, minister nakoniec predstavil. Predstavil ju reprezentáciám VŠ. Všetky relevantné reprezentácie novelu odmietli. Nie preto, že súčasný stav je ideálny, ale preto, že novela politizuje školstvo, končí s akademickou samosprávou a otvára možnosti na ďalšie zníženie financovania existujúcim univerzitám. Toto všetko minister pripravil za zatvorenými dverami a bez diskusie. Výsledok? Asi iný, ako očakával. Reprezentácie univerzít sa zjednotili proti návrhu, v tejto chvíli už niekoľko univerzít vstúpilo do rôznych podôb protestov, vrátane štrajkovej pohotovosti.

Cesta von je jednoduchá. Stiahnuť novelu, vytvoriť expertnú skupinu a začať konečne diskusiu o cieľoch vysokých škôl na Slovensku (aktualizácia z RVŠ: vyzerá, že minister akceptoval vytvorenie expertnej skupiny). Táto diskusia neprebieha a ani neprebehla. Nečudujme sa preto, že univerzity plnia poslanie, ktoré si definujú samé v rámci akademickej samosprávy, keďže dnes neexistuje na úrovni ministerstva a štátu partner, s ktorým by sa na túto tému dalo zmysluplne diskutovať.

Ivan Kotuliak

Od decembra 2019 som dekanom FIIT STU. Som tiež odborným zástupcom SR pre European Blockchain Partnership pri EK a slovenským zástupcom Information for All programu Slovenskej Komisie UNESCO. Doktorát som získal od Univerzity vo Versailles v odbore informatika, ako aj od FEI STU v odbore telekomunikácie. Od r. 2002 pracujem na pozíciách výskumného pracovníka, neskôr odborného asistenta a od r. 2010 docenta a prodekana fakulty. Moja výskumná orientácia zahŕňa výkonnosť komunikačných sietí, architektúry NGN sietí, mobilné a bezdrôtové siete. V poslednej dobe sa zameriava na Blockchain a Siete pre doručovanie obsahu CDN, kde som spoluautorom štandardu ETSI, ako aj na Softvérovo definované siete (SDN). Kontakt: [email protected]

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora