Kam by mali prioritne smerovať financie zo záchranného balíka EÚ?

8,5% Digitalizácia

Wilfried Serles, managing director, Grant Thornton Slovensko
Slovensko potrebuje zmodernizovať svoju ekonomiku. Malo by jednoznačne investovať do inovatívnych sektorov a firiem, ktoré robia výskum a vývoj. To je kľúčové  pre zabezpečenie nezávislosti slovenskej ekonomiky od veľkých medzinárodných firiem a trendov.

Martin Spano, počítačový vedec a futurista
Digitalizácia je budúcnosť. Nemali by sme ju premrhať.

Pavel Nechala, advokát, Nechala & Co. s.r.o.
Vývoj svetovej ekonomiky smeruje k umelej inteligencii a využití technológii v nových oblastiach. Aby sme udržali rast ekonomiku, musíme investovať tam, kde vývoj smeruje.  Podporené to musí byť zásadnou reformou vzdelávacieho systému.

Peter Balint, Managing Partner, Infinity Capital Group, a.s.

Róbert Kopál, riaditeľ, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

22,5% Infraštruktúra

Martin Kaňa, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky a Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky
"Som presvedčený, že tieto peniaze by nemali smerovať do bežnej spotreby, ale Slovensko by ich malo správne investovať. Lebo iba tak dokážu prinášať hodnotu aj v budúcnosti. Prioritou by preto malo byť zlepšenie školstva, podpora vzdelanostnej ekonomiky a budovanie (nielen cestnej) infraštruktúry. A to tak, aby Slovensko prestalo byť iba tou povestnou „montážnou dielňou“. Pretože jej zraniteľnosť sme si mali možnosť zažiť po vypuknutí koronakrízy.

Martin Jacko, managing partner, Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, s.r.o, Bratislava
Zastávam názor, že tento výrazný finančný impulz by mal byť nasmerovaný najmä do rozvíjania existujúcich a zavádzania nových (najmä zelených) riešení a technológií. To by malo napomôcť Slovensku nastaviť sa na kurz vytvárajúci kreatívnejšie produkty a služby s vyššou pridanou hodnotou a tak napomôcť implementovať trvácnejšie pokrokové riešenia.

Branislav Delinčák, konateľ, ARDSYSTÉM, s.r.o.
Dobudovanie potrebnej infraštruktúry na Slovensku je kritické pre rovnomernejší rozvoj regiónov a príchod sofistikovanejších odvetví na Slovensko. Naša krajina sa neviem naplno rozvíjať, ak nemáme infraštruktúru, ktorý by plnohodnotne spájala jednotlivé regióny a sprístupňovala ich obyvateľom. Dobudovanie infraštruktúry vnímam ako základ, na ktorom vieme potom ďalej stavať. Zabudnúť netreba ani na reformu zdravotníctva, ktoré by malo byť pripravené nielen na ďalšie pandémie, ale aj na demografický vývoj na Slovensku. Inak nám hrozí, že bude čoraz viac zaťažovať verejné financie pri neustále sa zhoršujúcej kvalite poskytovanej starostlivosti."

Tomáš Lysina, partner, Lysina-Roško & Partners
Okrem oblastí ako udržanie a zvýšenie zamestnanosti, zlepšenie infraštruktúry, reforma daňového systému smerom k podpore podnikania a zásadnejšia reforma vysokoškolského a stredoškolského vzdelania, pri ktorých bude, podľa môjho názoru, panovať všeobecný konsenzus, by mali byť zdroje zo záchranného balíka EÚ použité aj na cielenú podporu menej rozvinutých regiónov Slovenska. Tieto tak môžu dostať nový impulz a naštartovať sa k všeobecnému zlepšeniu kvality života ich obyvateľov, zabezpečiť ich rozvoj a zamedziť ďalšiemu vyľudňovaniu.

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert, k.s., Bratislava
Kvalitná infraštruktúra by výrazne zmenila podmienky života na Slovensku.

Roman Malček, majiteľ, Redox, s.r.o.
Pochadzam z regionu Novohrad,kde dodnes nie je dotiahnuta dialnica.Je to region plny chudoby,nezamestnanosti a zamestnanosti na urovni minimalnej mzdy.Bez investicii do infrastruktury sa zivotna uroven obyvatelstva nezvysi a vysidlovanie do zahranicia bude pokracovat.

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
Mohol som zvoliť len jednu možnosť ale chcel som vyznačiť všetky. Ide len o určenie proporcionality, koľko kam.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit, s.r.o., Bratislava
Bohužiaľ  stále Slovensko nemá vybudovanú základnú infraštruktúru a preto je to rozhodne nevyhnutne potrebné dobudovať naprieč celou krajinou. Ruka v ruke s podporou podnikania ako aj priaznivým podnikateľským prostredím si nás zahraničné investície určite v centre EÚ nájdu.

Stanislav Hreha, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Východoslovenská vodárenská spoločnosť

Gabriela Homolová, konateľka, Homola, s.r.o., Bratislava

Rudolf Lukačka, konateľ, Relas, s.r.o.

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex, s.r.o., Bratislava

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co., , s.r.o., Bratislava

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Maroš Ďurik, CEO, Across Private Investments

26,8% Podpora podnikania

Milan Mandák, konateľ, MASAM, s.r.o., Vráble
Záchranný balík by sa mal v prvom rade proporčne rozvrhnúť medzi tie segmenty, ktoré krízou reálne utrpeli a ešte pred jej začiatkom boli v kondícii. Tie  nutne potrebujú naštartovať ozdravný mechanizmus. Až v následnom kroku, by sa mali riešiť dlhodobé problémy, ako je zdravotníctvo, školstvo či infraštruktúra. Je však nevyhnutné aby sa spôsob prerozdeľovania a následnej kontroly nastavil tak, aby už nedochádzalo k nezmyselnému plytvaniu a k nesystémovým riešeniam, často realizovaných len od „úradníckeho stola".

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, AGENDY, a.s., Vranov nad Topľou
Takmer vo všetkých vymenovaných investičných sektoroch predovšetkým v zdravotníctve a školstve na základe vykonaných porovnávaní podľa medzinárodných štandardov nám vyplýva neefektívnosť, ktorá je skôr bezbrehým plytvaním finančných prostriedkov nielen slovenských ale aj nemeckých, rakúskych atď. daňových poplatníkov. Preto nielen verejnosť ale predovšetkým politici by mali prestať nad týmto problémom zatvárať oči.  Až po vyriešení existujúceho stavu, kde sa vytvára dojem nedostatku finančných prostriedkov na prekrytie bezbrehého plytvania, prinesú investované finančné prostriedky efekt do ktoréhokoľvek z vymenovaných investičných sektorov

Marek Polic, garant projektov, KROS a.s.
Štát dokáže fungovať len v prípade fungujúceho a prosperujúceho podnikateľského prostredia. Preto si myslím, že výrazná časť financií z EÚ by sa mala použiť na podporu podnikateľa. Tiež si myslím, že správna investícia do budúcna je vzdelávanie.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management
Podpora podnikania, rýchlo, jednoducho a efektívne je rozhodne najpodstatnejšie. Hneď v tesnom závese je samozrejme zdravotníctvo a vzdelanie.

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC
Chýbala mi tam možnosť "iné". V rámci podpory podnikania je samozrejme rozumné podporiť viaceré, v otázke vymenované, oblasti

Andreas Kreutz, konateľ, Tailor Made, s.r.o, Bratislava
Podnikateľský sektor je hnacím motorom ekonomiky a momentálne potrebuje doliať palivo, ktoré sa vyparilo počas krízy. Inak nenaštartujeme a nikam sa nedostaneme.

Martin Melišek, CFO, Softec
Všetky oblasti potrebujú podporu, rozvoj podnikania však prinesie aj hospodársky rast a následne prostriedky na podporu ostatných oblastí. Musí to byť ale skutočné podnikanie a nie rozkradnutie peňazí, ako sme to pri podobných fondoch videli v minulosti.

Pavol Benčík, CEO, Bencik Culinary Group
Dlhodobo sa male a stredne podnikanie zanedbavalo a pouzivalo ako nastroj vyberu  poplatkou a dani. Je cas to napravit.

Alica Orda Oravcová, prezidentka, Daňové fórum Slovenska
Schválený grant z prostriedkov Únie by mal smerovať z veľkej časti na podporu podnikateľského sektora. Ten bol najviac zasiahnutý pandémiou a je to práve on, ktorý prináša štátnemu rozpočtu najviac financií. Ak sa investuje práve tam, potom budú zaručené aj rozpočtové príjmy v roku 2021. Inak budú nízke daňové príjmy v nasledujúcom roku ohrozovať všetky rezorty: aj zdravotníctvo, školstvo, obranu, políciu aj zamestnanosť v štátnom sektore.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart, a.s.
Ideovo sa mi chce napísať Vzdelávanie, ale pri objeme prostriedkov, ktoré majú byť k dispozícii, je podpora podnikania jednoznačnou prioritou. Nastavenie vzdelávacieho systému tak, aby tu boli noví podnikatelia, je súčasťou tejto výzvy.

Jozef Berko, konateľ, Potraviny DELIA

Martina Mundierová, CEO, MST Partners, s.r.o., Bratislava

Peter Krúpa, generálny riaditeľ, Hubert J.E.


Anton Šnegoň, konateľ, Battal


Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ, Inštitút urbánneho rozvoja


Peter Čavojský, partner, CLS Čavojský & Partners, s.r.o.

Roland Dvořák, generálny riaditeľ, FinGO.sk

28,2% Vzdelávanie

Marek Paščák, generálny riaditeľ, Datalan, a.s., Bratislava
"Príležitosť zmysluplne využijeme, ak prostriedky nebudú smerovať len do krátkodobých riešení, ktoré síce môžu pomôcť preklenúť súčasné problémy v súvislosti s koronakrízou, no neprinesú dostatok rozvojových impulzov pre budúcnosť. Záchranný balík nesmieme „prejesť“. Sústrediť sa musíme na modernizáciu a rozvoj celej krajiny a spoločnosti. To nejde bez podpory inovácií, ktoré sú zas nemysliteľné bez rozvoja vzdelanostnej ekonomiky. Aj aktuálna kríza nám ukázala, ako veľmi je Slovensko závislé na priemyselnej výrobe. To je nutné zmeniť a hospodárstvo Slovenska viac diverzifikovať v prospech sektorov s vyššou tvorbou pridanej hodnoty. Na to je potrebné reformovať vzdelávanie, podporiť výskum a vývoj, vrátanie nielen technologických inovácií. A sú to práve peniaze z EÚ, ktoré nám umožňujú tieto reformy prefinancovať a reálne uskutočniť.
Zabúdať však netreba ani na podporu ekológie a trvalo udržateľných riešení. Pretože po koronakríze nás čaká tá, ktorú so sebou prináša klimatická zmena. A na tú sa na rozdiel od pandémie môžeme pripraviť. Štát by mal prinášať nielen vlastné zelené riešenia, ale motivovať aj firmy a jednotlivcov, aby výzvu klimatickej zmeny brali vážne. A teda, aby aj rôzne súkromné aktivity, ako je v prípade DATALANu napríklad iniciatíva Zelenáči, naberali postupne na sile a mali pozitívny dopad v našich každodenných životoch."

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia
Kvalita vzdelávania, podpora ambícií, identifikácia talentov a spojenie s praxou je predpokladom rastu vo všetkých oblastiach hospodárstva, vedy aj výskumu. Úcta k vedomostiam a zručnostiam v celej spoločnosti prináša aj sebaúctu ľudí a to, že si dokážeme vážiť iné profesie.

Peter Kubovič, managing partner a advokát, HKP Legal, s.r.o., Bratislava
Ťažko určiť len jednu oblasť, lebo všetky uvedené sú dôležité a "balík peňazí" je taký veľký, že by bola škoda, keby sa každá z nich s jeho pomocou nepohla výrazne dopredu... Kľúčové však bude, aby sa peniaze aj efektívne použili na určené účely, resp. aby sa z nich čo najmenej "ukradlo"...

Marko Šarmír, managing partner, RecruitMen & Developium Group
Chorý a hlúpy národ sa ľahko ovláda. Aj preto pokladám iniciatívu transformovať a skvalitniť vzdelávanie za našu nádej do budúcnosti.

Vladimír Kupčo, CEO, VNET, a.s., Bratislava
Konfucius povedal: "Ak máš plán na 1 rok, zasej ryžu. Ak máš plán na 10 rokov, zasaď stromy.  Ak máš plán na 100 rokov, vzdelávaj mládež."

Igor Hornák, predseda predstavenstva, Factory 4 Solutions a.s.
Problém týchto ankiet je, že si je potrebné vybrať len jednu oblasť. Vybral som vzdelanie, je podmienkou akejkoľvek ambície s našou krajinou a zároveň podporou podnikania, zdravotníctva, infraštruktúry aj ostatných súčasne, jeho efekt sa ale žiaľ prejaví až po dekádach. Rozhodne by som ľudský kapitál podporil pred betónom. Síce pretrvá veky, ale to je aj jeho problém. Svet sa totiž rýchlo vyvíja.

Rastislav Kočan, Managing Partner, Go4insight
Asi v žiadnej inej oblasti nezaostávame tak veľmi za okolitým svetom a zároveň žiadna iná oblasť nemá taký vplyv na to, ako sa tu bude žiť o pár rokov. Ak nám všetci šikovní ľudia odídu študovať do zahraničia, na najdôležitejšie pozície tu zostane už len  druhá alebo tretia liga...

Ondrej Smolár, predseda predstavenstva, Soitron
Pre budúcnosť krajiny je reforma vzdelávania podľa mňa najdôležitejšia. Problém vidím v tom, tak isto ako aj v ostatných reformách, že viac ako na peniazoch a investíciách stoja na dobrých myšlienkach. No a tie nám zatiaľ žiaľ chýbajú a ani nová vláda ich neprináša.

Ivan Paule, audítor a partner, TPA Slovensko
Našou prioritou by malo byť urobiť krajinu atraktívnu pre chytrých ľudí. A centrom tohoto by malo byť veľmi kvalitné univerzitné prostredie a jedna univerzita (UK) v globálnom TOP 300.

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ, IPESOFT spol. s r.o.
Vzdelaní ľudia (naozaj vzdelani, nie s papierom z vysokej školy) s prirodzenym zapalom po novych lepsich rieseniach a (inovacie vo vsetkych oblastiach nasho zivota) su hnacim motorom modernej spolocnosti. Pokial im nevytvorime priestor, odidu alebo rezignuju. A s nimi sa vytratí (a už sa vytráca) aj Slovensko ako krajina ktora moze prispiet k rozvoju spolocenstva narodov. A vdelavanie, to nie je len školstvo, je to túžba a vôľa spoznavat svoju historiu, zodpovedne ziť súčasnosť a s víziou sa pozerať do budúcnosti.

Peter Halász, konateľ, Jaga Group
Ak ma Slovensko v strednodobom horizonte v ekonomickej sutazi uspiet a byt dobrym miestom pre zivot, nevyhnutne sa musi zlepsit uroven skolstva. Od zakladneho po vysokoskolske. To nebude mat impact iba na pochybne diplomovky, vselijakych kotulov na FIIT-kach. Deti treba ucit matematiku, kriticke myslenie. Ina vtedy fasisti, kicurovia, opicky vsetkych druhov, DPH-ckari na financnej sprave a im podobne kreatury navzdy zmizli z verejneho zivota.

Peter Augustinič, obchodný a marketingový riaditeľ, QBSW

Martin Janžo, konateľ, WTIA, s.r.o., Žilina

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia, s.r.o., Vráble


Elena Kráľovenská, konateľka, Keis Media, s.r.o., Bratislava


Tomáš Rybár, partner, Čechová & Partners


Pavel Smetana, člen predstavenstva, Universal maklérsky dom, a.s., Bratislava

8,5% Zdravotníctvo

Aleš Kohút, konateľ, Mayer/McCann-Erickson
Investície do zdravotníctva sú nutné a nevyhnutné.

Milan Vrúbel, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ UNIPHARMA, a.s.
Prioritné smerovanie pomoci do jednej oblasti neznamená, že sa nedostane aj na druhých. Zo záchranného balíka EÚ musí pomoc smerovať aj do zelenej ekonomiky, digitalizácie a tiež vzdelávania. Prioritne by som však podporil zdravotníctvo, ktoré sa ukazuje dlhodobo ako nedostatočne financované. Práve počas koronakrízy to boli  zdravotnícki pracovníci, ktorí stáli v prvej línii a riskovali svoje zdravie. Štát by preto nemal zabúdať na spravodlivé ohodnotenie odborných výkonov lekárov, lekárnikov, zdravotných sestier či farmaceutických laborantov. Môžeme investovať do inovácií a techniky, ale bez odborného personálu nás v nemocnici neodooperujú a v lekárni nedostaneme správny liek.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR
Myslím, že Vami definovaná prioritizácia aj poradie od A-F je vcelku OK, dalo by sa polemizovať o zmene poradia na pozíciách A-E. Rozhodujúce však je Nie to či budú do týchto oblastí peniaze z EÚ nasmerované, ale či v nich aj skončia a to je na tom NAJDÔLEŽITEJŠIE

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ, ProCare a Svet zdravia
Ukazuje sa, že pre systémy zdravotníctva bude hlavnou výzvou nie nedostatok peňazí ale udržateľnosť súčasného systému. Iba zásadná reforma, ktorá postihne ako štruktúru tak aj ľudské zdroje a digitalizáciu môže zachrániť systém.

Štefan Kassay, predseda dozornej rady, I.D.C. Holding
Zdravie je podmiekou vykonnosti co sa odraza racionalnom konani

Bohuslav Benedek, predseda predstavenstva, Partners Group SK

5,6% Zelená ekonomika

Martin Mittner, Country Manager, Nestlé Slovensko, s.r.o.
Myslím si, že miliardy z Európskej únie by mali smerovať do systémových a udržateľných reforiem, predovšetkým na digitalizáciu a skvalitnenie štátnej správy, zvyšovanie kvality podnikateľského prostredia, reformu zdravotníctva či vzdelávacieho systému. Nevyhnutnosťou bude i zefektívnenie čerpania peňazí.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen, s.r.o., Bratislava
Táto masívna finančná injekcia je neopakovateľnou šancou pre celú EÚ akcelerovať budovanie zelenej ekonomiky. Investície do obnoviteľných zdrojov, výroba vodíka, budovanie infraštruktúry pre el. vozidlá, prebudovanie miest a obcí na modernú dopravu, reforma školstva s aspektom na ekológiu nám okrem zdravšieho prostredia prinesie aj množstvo nových pracovných príležitostí. Je to nevyhnutná zmena, ktorú nielen EÚ, ale v podstate celé ľudstvo, musí urýchlene naštartovať.

Peter Lang, konateľ, Caarnie, s.r.o., Bratislava
Nové zelené technológie môžu byť prínosom pre životné prostredie aj pre budúcnosť ekonomiky.... Investície do vzdelávania sú potrebné minimálne rovnako, bez rozumných reforiem to však budú vyhodené peniaze.

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions, a.s.