Vlastníctvo zaväzuje! Každý zodpovedný a rozumný vlastník sa zamýšľa nad úrovňou a kvalitou právnej ochrany svojho majetku.

Záujem vlastníka bezpečne, dlhodobo a s vysokou mierou právnej ochrany za súčasnej minimalizácie globálnych rizík spravovať a zveľaďovať svoj majetok pre budúcnosť a potreby nasledujúcich generácií je legitímnou požiadavkou vychádzajúcou z podstaty vlastníctva.

V mnohých prípadoch môže byť vlastníctvo majetku a jeho držba spojená s rizikami plynúcimi z nefunkčnosti a zlyhávania subjektov ochrany práva alebo z existencie nedostatku inštitútov jeho ochrany.

Je nutné zdôrazniť, že potreba vyhľadávania osobitných inštitútov ochrany majetku nie je obmedzená len na obyvateľov krajín s menšou politickou, právnou a ekonomickou stabilitou, ale môže k nej viesť aj zložitá situácia v rodinných a spoločenských vzťahoch.

Napriek tomu, že účinné formy ochrany a efektívnej správy súkromného majetku sú čoraz vyhľadávanejšie aj medzi Slovákmi,  právna úprava v našej republike v tomto smere nielen zaostáva, ale nemá ani žiadnu historickú tradíciu.

Lichtenštajnské kniežatstvo je malá vnútrozemská krajina rozliehajúca sa v alpskom prostredí strednej Európy medzi Švajčiarskom a Rakúskom. Je konštitučnou monarchiou a právnym štátom v pravom zmysle slova. Charakteristické je pre svoju mimoriadnu právnu, politickú a ekonomickú stabilitu s prvkami tradične liberálneho ekonomického systému.

Pre potreby ochrany majetku a plánovania vlastníckej sukcesie je najčastejšie využívaným inštitútom lichtenštajnská rodinná nadácia, ktorá spolu s trustom, má v právnom poriadku kniežatstva stabilnú, medzinárodne rešpektovanú už takmer storočnú tradíciu.

Všetky tieto vlastnosti robia preto z Lichtenštajnského kniežatstva veľmi často vyhľadávanú jurisdikciu, ktorá oprávnene obsadzuje popredné priečky v rebríčkoch ochrany a správy majetku na svete!

Lichtenštajnská rodinná nadácia je subjektom práva združujúcim majetok, ktorá je  založená zakladateľom, v prospech jedného alebo viacerých beneficientov. Založením nadácie zakladateľ oddeľuje od seba vlastnícke právo k označenému majetku, čím sa tento stáva od zakladateľa nezávislým a súčasne nadobúda aj vlastnú právnu subjektivitu. Rodinná nadácia však nie je oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť.

Najvyšším orgánom nadácie je správna rada, ktorá je zodpovedná za naplnenie účelu, pre ktorý bola nadácia založená. Správna rada musí mať najmenej dvoch členov a môže zriadiť ďalšie orgány ktoré jej pomáhajú v rámci správy majetku. Správna rada je zodpovedná za naplnenie účelu, pre ktorý bola nadácia založená.

Aspoň jeden z členov správnej rady musí byť osoba zapísaná v zozname profesionálnych správcov, ktorí sú v Lichtenštajnsku združení v osobitnej stavovskej organizácii a ich činnosť podlieha kontrole lichtenštajnského dohľadu nad finančným trhom.

Vysoká miera zodpovednosti zo strany profesionálnych správcov vrátane prísnej právnej úpravy vo vzťahu k ich činnosti, zvyšuje mieru ochranu nadačného majetku pred neodborným a nezákonným zaobchádzaním vrátane ochrany pred spreneverou.

Lichtenštajnská právna úprava umožňuje, že nadácia môže byť založená jediným zakladateľom a minimálna výška nadačného imania pri založení musí byť 30 000 švajčiarskych frankov, eur alebo amerických dolárov. Toto imanie je možné použiť na účel pre ktorý bola nadácia založená.

Nadácia je založená podpisom listiny o založení, ktorý musí byť overený. Zakladateľ nemusí byť v zakladateľskom dokumente uvedený, pretože nadácia môže byť založená prostredníctvom profesionálneho správcu – tzv. trustee.

Právna úprava nevyžaduje, aby v zakladateľskom dokumente alebo v doplnkovej nadačnej listine boli uvedení konkrétni nadační beneficienti. V tejto súvislosti postačuje definovať určitú kategóriu osôb, konkrétnu rodinu alebo inak charakterizovať osoby v prospech ktorých je nadácia založená a v prospech ktorých má byť nadačný majetok spravovaný.

Zakladateľ alebo správna rada môže za účelom ochrany záujmov beneficientov dohľadu nad dodržiavaním pravidiel uvedených v nadačných dokumentoch a činnosti nadácie ustanoviť protektora. Rovnako môže zakladateľ už pri založení a neskôr správna rada požadovať, aby majetok nadácie a jej činnosť podliehali pravidelnému auditu.

V roku 2009 bolo lichtenštajnské nadačné právo prvýkrát za svoju celú históriu reformované a obohatené o ďalšie kontrolné mechanizmy, ktoré posilňujú ochranu záujmov zakladateľov, beneficientov a nadácie ako takej, pri zachovaní všetkých doterajších výhod tohto inštitútu, pričom reforma taktiež zohľadnila ustálenú rozhodovaciu prax Lichtenštajnských súdov v tejto oblasti.

Matúš Gémeš
Autor je zakladateľom a manažujúcim partnerom advokátskej kancelárie BOOM & SMART Slovakia. Žije v Lichtenštajnskom kniežatstve, kde vedie jej centrálu. Od roku 2005 je členom Slovenskej advokátskej komory. Matúš bol prvým advokátom z krajín V4 zapísaný v roku 2015 do zoznamu eurousadených advokátov Lichtenštajskej advokátskej komory.
NA SEYCHELÁCH.
Neprehliadnite

Únik Slovákov do „rajov“ narastá. Daniarom blikajú kontrolky, ale páky majú slabé