Redaktor Trendu, Martin Vančo, vo svojom článku Dekani ako feudálni páni z 25. septembra 2020 prezentuje svoje názory na to, ako by sa malo podľa neho zmeniť fungovanie akademickej samosprávy, pričom s jej riadením nemá ani priame a ani nepriame skúsenosti. Dovoľujeme si zareagovať na niektoré fakty, na ktoré autor nepoukázal.

Pán Vančo neuviedol, že 18 z ním uvádzaných 26 (pričom reálne k 31.8. odišlo 24) odíduvších pedagógov z našej fakulty odišlo z vlastného rozhodnutia. Zabudol tiež uviesť, že fakulta v ostatných mesiacoch v rámci výberových konaní na funkčné miesta obsadila 24 kolegov, z nich bolo 6 úplne nových, dokonca veľmi úspešný Slovák vracajúci sa na Slovensko. Fakulta tak dnes má zhruba toľko zamestnancov, ako mala pred nástupom dekana Kotuliaka do funkcie. Nerozumiememe teda, odkiaľ má pán Vančo tvrdenie, že fakulta je personálne oslabená.

Faktom je, že po niekoľkomesačnej mediálnej antikampani, bolo poškodené dobré meno fakulty aj univerzity a klesol počet prvákov, ktorí sa zapísali na FIIT STU, a to o 32 percent (z 394 v r. 2019 na 265 v roku 2020, pričom najmä pri zapísaní zahraničných študentov zohrala svoje aj pandémia COVID-19). Avšak, vzhľadom na intenzitu útokov sme radi, že pokles nebol ešte zásadnejší (napr. v akademickom roku 2017/2018 bol prepad zapísaných prvákov až o 37 percent, a to fakulta nečelila žiadnym krízam ako v akademickom roku 2019/2020).

Každého jedného študenta si vážime a sme za neho vďační. O to viac nás mrzelo, že mesiace boli študenti zaťahovaní do politického diania na fakulte. Dnes, keď máme za sebou začiatok nového akademického roka, zaznamenávame pozitívne reakcie študentov na výučbu, čo nás veľmi teší. Fakulta funguje, a to aj s viacerými úplne novými pedagógmi. Pritom treba podotknúť, že minimálne prvé dva týždne bude výučba realizovaná dištančnou formou.  Nikoho z nás to neteší – ani študentov, ani pedagógov, predsa len osobný kontakt je oveľa lepší, ale život a zdravie nás a našich blízkych je potrebné chrániť v prvom rade.

Pán Vančo na podporu svojich túžob po zmene fungovania akademickej samosprávy a na zrealizovanie Lex Kotuliak používa aj nekorektné informácie. Jednoducho nie je pravdou, že dekan akejkoľvek fakulty je akýsi neodvolateľný feudál. Kompetenciu odvolať dekana má akademický senát fakulty, ktorý je, žiaľ, na našej fakulte už viac ako rok nefunkčný vďaka tomu, že po riadnom zvolení kandidáta na dekana, nespokojní zamestnanci znefunkčnili akademicky senát fakulty, a tým pádom akademickú samosprávu, čím popreli demokratické základy správy univerzity.

Až následne prešli kompetencie na univerzitný senát. Po sfunkčnení fakultného senátu po zhruba roku od jeho znefunkčnenia tento po pár dňoch opäť znefunkčnila jedna osoba, tentokrát nespokojná študentka. Toto všetko treba brať do úvahy pred možným hrubým zásahom do deľby kompetencií na univerzite. Tiež nie je úplne pravda, že rektor nemá kompetencie voči dekanovi.  V súčasnosti má rektor univerzity kompetenciu fakultou zvoleného kandidáta na dekana nevymenovať do funkcie dekana a bez vymenovania dekana do jeho funkcie, tento nebude riadne vykonávať svoju funkciu. 

Proti tvrdeniu autora článku o neodvolateľnosti dekana hovorí aj fakt, že rektor STU sa pokúsil dekana Kotuliaka dať odvolať. To sa mu však nepodarilo, univerzitný senát STU tento jeho návrh v lete neschválil. Nutno podotknúť, že dekan FIIT STU bol v júni 2019 legitímne zvolený a napriek veľkému tlaku nikdy voči nemu nestála väčšina zo všetkých zamestnancov fakulty (dokonca vznikli na jeho podporu podpisové akcie, ktoré sa však do žiadaného mediálneho obrazu zväčša nehodili) ani väčšina študentov (počet podpísaných študentov pod výzvou na jeho odstúpenie sa zastavil na čísle 486 z celkového počtu cca 1 200 študentov; je to veľké číslo, avšak nie väčšina).

Záverom treba povedať, že nikoho situácia, ktorá na FIIT STU vznikla a vyeskalovala do rozmerov skutočne nečakaných, neteší a jej následky bude potrebné naprávať ešte dlho. Podstatné však je, že namiesto politických bojov je potrebné, aby sa pedagógovia, výskumníci, ale aj študenti sústredili na výučbu a výskum.  A v týchto oblastiach napriek zmenám fakulta funguje dobre, žiadny jej kolaps nenastal.