Vyhlasovateľ: Poliklinika Tehelná, a.s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava – mestská časť Nové Mesto oznamuje verejnosti, že vyhlasuje verejnú súťaž realizovanú formou ponukového konania v kombinácii s následnou elektronickou aukciou, s cieľom uzatvoriť kúpnu zmluvu na predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami vo vlastníctve spoločnosti Poliklinika Tehelná, a.s. pod názvom: „Predaj budovy polikliniky na Tehelnej ulici s príslušenstvom a pozemkami“ Lehota na predkladanie ponúk bola vyhlasovateľom stanovená do 20.09.2022 do 10:00 hod. SEČ.

Kontaktné údaje vyhlasovateľa: Telefón: +421 908 724 526, E-mail: [email protected].

Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na webovej stránke vyhlasovateľa: www.poliklinikatehelna.sk, kde vyhlasovateľ uverejnil Výzvu na predloženie ponuky do verejnej súťaže.