zatvoriť galériu
V priestoroch Strednej odbornej školy polytechnickej v Nitre vzniklo jediné vzdelávacie centrum na Slovensku pre programovanie CNC strojov a zariadení. Zriaïovate¾om HTEC vzdelávacieho strediska je spoloènos Haas, ktorá patrí k najväèším svetovým výrobcom poèítaèom riadených obrábacích strojov a vývojárom CNC technológií. Vzdelávacie stredisko bude slúži študentom školy, ale aj verejnosti. FOTO TASR - Henrich Mišoviè