zatvoriť galériu
Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) Karola Adlera v Bratislave sa stala prvou školou na Slovensku, ktorá má na streche nainštalovanú fotovoltickú elektráreò. Ide o ojedinelý projekt, lebo dosia¾ na Slovensku nie je žiadna firma èi spoloènos, ktorá by využívala solárne panely na priamu premenu slneèného žiarenia na elektrinu. Navyše je elektráreò napojená na energetickú distribuènú sie.Slneèná elektráreò má výkon 14 kW. Roène dokáže vyrobi približne 18.400 kWh elektrickej energie
Prvou firmou, ktorej Slvoenské elektrárne pomohli prefinancovať lokálny zdroj elektriny, je textilný závod Muller Textiles Slovakia neďaleko Humenného.
V zahraničí je inštalácia solárnych panelov na strechy výrobných hál rozšírenejšia. Na streche továrne Belntley Motors v anglickom Crewe ich je viac ako desaťtisíc.

20 815 solárnych panelov na streche závodu Bentley Motors