Definícia toho, čo je možno považovať za osobné údaje je veľmi jasná. Podľa Ľubomíra Kopáčeka, certifikovaného etického hackera, Amtel Slovensko, videozáznam zachytávajúci podobu fyzickej osoby musíme jednoznačne považovať za osobný údaj, keďže na jeho základe je identifikovateľná fyzická osoba. Nariadenie GDPR sa týka aj takej činnosti, akou je zhotovovanie videozáznamov.

„Vychádzajme zo slovenskej transpozície nariadenia, ktorou je zákon č. 18/2018 Z.z. kde v §78 ods.1 je upravené spracovanie osobných údajov aj pre “umelecké účely”, pod ktorými rozumieme aj zhotovovanie videozáznamov. Zákon konkrétne túto situáciu definuje ako spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby pre konkrétne vymedzené účely.“

Ľ. Kopáček upozorňuje, že získať osobné údaje týmto spôsobom je síce legálne – avšak prevádzkovateľ nesmie porušiť iné práva dotknutých osôb ako napríklad právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu súkromia a ďalšie práva, upravené inými právnymi normami.

„Čiže videozáznamy je možné aj zverejňovať, presne tak ako doteraz, ak tým nie sú porušené vyššie spomínané práva dotknutých osôb. Treba sa samozrejme pripraviť aj na situáciu, kedy môžu dotknuté osoby namietať proti takémuto spracovaniu v zmysle GDPR alebo zákona č. 18/2018, tu však bude mať posledné slovo dozorný orgán a jeho posúdenie konkrétnej situácie nie je možné predpovedať,“ dodáva Ľ. Kopáček.