Ak výpoveď podáva zamestnanec a jeho pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa trval ku dňu doručenia písomnej výpovede zamestnávateľovi minimálne jeden rok, tak je výpovedná lehota najmenej dva mesiace. 

To že sa zmenil druh pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú, dodatkom k pracovnej zmluve,  neovplyvňuje  dĺžku  pracovného pomeru. Znamená to, že odpracovaná doba počas  pôvodnej pracovnej zmluvy, uzatvorenej na dobu určitú, sa zráta s pracovnou dobou odpracovanou podľa dodatkom zmenenej pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.   Typ pracovnej zmluvy ani druh práce nemá vplyv na dĺžku pracovného pomeru u jedného a toho istého zamestnávateľa, ak zmeny nasledujú súvisle bez prerušenia.

Výpoveď musí byť v písomnej forme a musí byť doručená druhej strane, inak je neplatná. Zamestnanec môže dať výpoveď  z akéhokoľvek dôvodu, ale aj bez uvedenia dôvodu. Odvolanie doručenej výpovede je možné písomne,  ale len so súhlasom druhej strany. 

Zmena pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú nemá vplyv na dĺžku pracovného pomeru, vždy ide o ten istý pracovný pomer, ktorého začiatok je určený dňom právnej účinnosti prvej pracovnej zmluvy, spravidla dňom nástupu do zamestnania, a preto nemá táto zmena žiadny vplyv na dĺžku výpovednej lehoty. 

Dĺžku výpovednej lehoty stanovuje Zákonník práce podľa  dĺžky pracovného pomeru. Výpovedná lehota podľa § 62 ods. 2 Zákonníka práce  je minimálne jeden mesiac, ak tento zákon nestanovuje inak. Podľa § 62 ods. 6 citovaného zákona platí, že ak výpoveď dáva zamestnanec a jeho pracovný pomer u zamestnávateľa trval  ku dňu doručenia výpovede minimálne jeden rok, tak je výpovedná lehota najmenej dva mesiace.   

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zmena pracovnej zmluvy a vplyv na výpovednú lehotu
Zmena pracovnej zmluvy a vplyv na výpovednú lehotu
Zmena pracovnej zmluvy a vplyv na výpovednú lehotu
Zmena pracovnej zmluvy a vplyv na výpovednú lehotu