Sociálne odvody

Minimálny vymeriavací základ 429 eur sa zvýšil na 441,50 eura. Radikálne sa zvýšil maximálny vymeriavací základ. Namiesto 4 290 eur budú nadštandardne zarábajúci odvádzať sociálne odvody z maxima 6 181 eur. Poistné vypočítané z nového maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO je 2 048,99 eura.

Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila praktickú pomôcku – Tabuľku platenia poistného od 1. januára 2017.

Živnostník od januára na sociálnom poistnom odvedie mesačne do Sociálnej poisťovne najmenej 146,35 eura. Ak ste dobrovoľne poistený, platíte 155,18 eura. Dobrovoľne poistený si výšku maximálneho vymeriavacieho základu určuje sám.

Nové poistné za január treba zaplatiť 8. februára.

Zdravotné odvody

Tak ako každý rok sa od januára mení aj suma odvodov na zdravotné poistenie.

Ak ste v roku 2016 platili najnižší preddavok na poistné 60,06 eura, od januára budete do svojej zdravotnej poisťovne posielať každý mesiac sumu 61,81 eura. 

Minimálny základ na výpočet zdravotného je 441,50 eura (je to polovica zo štatisticky zistenej priemernej mesačnej mzdy 883 eur z roku 2015).

Najdôležitejšou zmenou je, že sa zrušil maximálny strop pri zdravotných odvodoch. Platia sa už z celého príjmu.

Mesačné odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Za január 2017 zaplatíte vo februári 2017. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8. februára a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr však do 28. februára.

Dividendy sa už zdaňujú

Z dividend zo zisku za účtovné obdobie, ktoré sa začalo od 1. januára 2017, sa už zdravotné odvody neplatia. Z dividend sa už vyberá daň 7 percent.

Preddavok na poistné z dividend 2013 až 2016 sa vykazuje, vypočítava a platí do ôsmich dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vyplatené. Maximálnym vymeriavacím základom je 52 980 eur.

Preddavok na poistné z dividend 2011 a 2012 sa neplatí, ale fyzická osoba (nie platiteľ dividend) platí po vykonaní ročného zúčtovania poistného. Fyzická osoba vykazuje zdravotnej poisťovni prijaté dividendy za predchádzajúci rok raz ročne do 31. mája. Zdravotná poisťovňa vykoná zúčtovanie do 30. septembra, vypočíta poistné najviac zo sumy 52 980 eur a následne poistenec zaplatí oznámené poistné.

Zdravotné odvody z dividend prijatých v roku 2017
Účtovné obdobie ich vzniku Preddavok v roku 2017 Vymeriavací základ v roku 2017 Sadzba
od 1. 1. 2017 neplatí sa
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2016 platí sa max. 52 980 14 %
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 neplatí sa max. 52 980 10 %
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012 (zdravotne postihnutí) neplatí sa max. 52 980 5 %
Poznámka: 52 980 eur je osobitný maximálny vymeriavací základ roku 2017 pre príjmy z dividend
Prameň: Dôvera

Zmeny v zákone o zdravotnom poistení

Novela zákona o zdravotnom poistení od januára už za zamestnanca nepovažuje predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára. Preto sa z ich odmeny už nebude platiť zdravotné poistenie.

Novela tiež zaviedla pre zamestnávateľa novú povinnosť. Zamestnávateľ je na základe doručeného chybového protokolu povinný do 30 dní odo dňa jeho doručenia zaslať zdravotnej poisťovni písomne alebo elektronicky opravené nesprávne vykázané údaje vo Výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa (mesačný výkaz) alebo v Oznámení zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa zdravotného poistenia.

Za dlžníka sa od januára bude považovať poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom v celkovej sume vyššej ako 100 eur.

Preplatok do 5 eur vám zdravotná poisťovňa nie je povinná vrátiť.