Lehota na vykonanie ročného zúčtovania je do 1. októbra 2018, pre tých, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie priznania, platí termín do 31. októbra.

Zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok vrátiť preplatok do 45 dní od márneho uplynutia lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska,“ informovala zdravotná poisťovňa Dôvera.  

Na podanie nesúhlasného stanoviska má živnostník 15 dní, ak živnostník nebude voči zúčtovaniu namietať, poisťovňa musí vrátiť preplatok najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Preplatok Dôvera vracia bezhotovostne na bankový účet platiteľa poistného alebo poštovým poukazom na adresu. Preplatok do 4,99 eura však poistencom poisťovne nevracajú.

Poisťovne robia zúčtovanie za rok 2017 tým poistencom, ktorí boli ich poistencami k 31. decembru 2017. Novým klientom, ktorí sa prepoistili v januári 2018, urobí ročné zúčtovanie ich predchádzajúca zdravotná poisťovňa.

Poistné sa zúčtováva z príjmov zo zamestnania, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, zúčtovávajú sa aj kapitálové príjmy.

Poistenci si neuvedomujú, že zdravotné budú musieť zaplatiť aj vtedy, ak mali nejaké príležitostné príjmy, napríklad predali nehnuteľnosť a príjem z predaja zdanili v priznaní. Zdravotné odvody sa platia aj z dividend, ktoré vznikli za roky 2011 až 2016.

Zmeny v ročnom zúčtovaní za rok 2017

Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu

 

Prvýkrát sa zohľadní zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu, ktoré sa týka všetkých príjmov vstupujúcich do vymeriavacieho základu okrem príjmov z dividend. Pre príjmy z dividend naďalej platí maximálny vymeriavací základ, ktorým je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Pre rok 2017 je to sume 52 980 eur.

 

Zjednodušenie výpočtu odpočítateľnej položky

 

Popri existujúcom výpočte sa použije aj doplňujúci výpočet (§ 13a ods. 4 písm. b) zákona), v ktorom sa odpočítateľná položka upravená podľa § 13a ods. 3 zákona bude  znižovať o dvojnásobok časti vymeriavacieho základu podľa § 13a ods. 1 zákona presahujúci odpočítateľnú položku upravenú podľa § 13a ods. 3 zákona (teda nie fixnú sumu 4 560 eur).

 

Ako výsledná sa použije tá odpočítateľná položka, ktorá bude nižšia (tzn. porovná sa výpočet podľa § 13a ods. 4 písm. a)  zákona s výpočtom podľa § 13 a ods. 4 písm. b) zákona).

 

Ako sa zúčtujú príjmy z dividend
V ročnom zúčtovaní za rok 2017 sa zúčtovávajú dividendy, ktoré boli vyplatené v roku 2017 zo zisku za účtovné obdobie roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016.

 

Prameň: VšZP