Predávame dom s bývalým manželom, ktorý sme postavili v roku 2012. Predajná cena bude 150 tisíc eur. Celkové náklady na výstavbu domu predstavovali 125 tisíc eur, pričom 75 tisíc eur boli náklady na výstavbu a 50 tisíc eur bola cena pozemku. Daň z príjmu budeme platiť iba zo zisku, čiže z 25 tisíc eur? Z akej sumy budeme platiť odvod do zdravotnej poisťovne a v akej výške?


Dosiahnutý príjem z predaja nehnuteľnosti je príjmov podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie zdaniteľný príjem, ktorým je rozdiel medzi predajnou cenou nehnuteľnosti zníženej o preukázateľne vynaložené výdavky na jeho obstaranie alebo na jeho výrobu vo vlastnej réžii.

Z takto vyčísleného zisku, ktorý je zdaniteľným príjmom, je fyzická osoba povinná zaplatiť daň z príjmov a následne aj zdravotné odvody. Sumu príjmu z tejto transakcie uvedie v daňovom priznaní v zdaňovacom období, kedy ste tento príjem prijali, predpokladáme, že v roku 2013.

Čo sa týka zaplatenia odvodu do zdravotnej poisťovne z tejto transakcie, príslušná pobočka zdravotnej poisťovne Vám následne sama vypočíta nedoplatok na zdravotnom poistení, ktorý Vám vyrubí rozhodnutím k zaplateniu. Vzhľadom na skutočnosť, že systémy verejnej správy sú navzájom prepojené, takže nie je potrebné zasielať zdravotnej poisťovni žiadne podklady, príslušný daňový úrad zašle zdravotnej poisťovne  potrebné údaje z Vášho daňového priznania o tejto transakcii na vyrubenie odvodu na zdravotné poistenie.

Zo zisku 25 000 eur dosiahnutého z predaja tejto nehnuteľnosti musíte najskôr odviesť 19-percentnú daň,  čo predstavuje sumu 4 750 eur. Následne Vám zdravotná poisťovňa vystaví nedoplatok na zdravotnom poistení vo výške 14 percent zo sumy 20 250 eur, čo predstavuje 2 835 eur. Výsledný čistý zisk z takto realizovanej transakcie (z údajov, ktoré ste uviedli) sa rovná 25 000 eur – 4 750 eur – 2 835 eur, čo predstavuje sumu 17 415 eur.

Zároveň poznamenávame, že ak táto nehnuteľnosť spĺňa podmienky predmetu dane na účely dane z nehnuteľností, ste povinný do 31. januára 2013 podať aj daňové priznanie k dani z nehnuteľností a  vypočítať daň z nehnuteľností, ktorú Vám následne príslušná obec, kde sa nehnuteľnosť nachádza vyrubí rozhodnutím, ktorú ste povinný v lehote určenej v rozhodnutí aj zaplatiť.

Autor pracuje v spoločnosti Congesbergh s.r.o.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ilustračné foto na titulke - Maňo Štrauch

Zdravotné odvody pri predaji nehnuteľnosti
Zdravotné odvody pri predaji nehnuteľnosti
Zdravotné odvody pri predaji nehnuteľnosti
Zdravotné odvody pri predaji nehnuteľnosti