Ak sa podnikateľ rozhodne zlikvidovať firmu, zaplatí zdravotné odvody aj z vloženého štartovacieho kapitálu. Od januára sa to má zmeniť. Počíta s tým novela zdravotného poistenia.

Príklad ako si poisťovne vyberajú odvody

Valné zhromaždenie rozhodlo o zrušení spoločnosti od 15. júna 2014. Firma vstúpila do likvidácie. Tá sa ukončila 10. júna 2015. Likvidátor spoločnosti potom predložil spoločníkom na schválenie okrem účtovnej závierky a správy o priebehu likvidácie aj návrh na rozdelenie likvidačného zostatku vo výške 10 000 eur. Dvaja spoločníci si rozdelia po 5-tisíc. Valné zhromaždenie to opäť schváli a skôr než spoločnosť zanikne a vymažú ju z obchodného registra, vyplatí obom spoločníkom 13. júla podiely na likvidačnom zostatku.

To však nie je koniec povinností. Skôr ako spoločnosť zanikne, musí odviesť do zdravotnej poisťovne do 8. augusta za oboch spoločníkov preddavok na poistné z príjmov v podobe podielu na likvidačnom zostatku. Obaja spoločníci teda zaplatia do zdravotnej poisťovni 700 eur (14 percent  zo sumy 5 000 eur) a spoločnosť im vyplatí po 3 200 eur. Z tejto sumy už daň z príjmov neplatia.

Do osem dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol likvidačný zostatok vyplatený, je spoločnosť vyplácajúca podiely na likvidačnom zostatku povinná oznámiť prostredníctvom "Výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend" príslušnej zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených podielov na likvidačnom zostatku a výšku preddavkov na zdravotné poistenie.

Koniec absurdnosti

Môže sa stať, že spoločník založí firmu, vloží do základného imania svojich 5-tisíc eur a po krátkom čase, bez toho aby firma začala fungovať, ju musí napríklad zo zdravotných dôvodov zrušiť. Spoločník musí napriek tomu z vložených peňazí zaplatiť zdravotné odvody hoci firma zatiaľ nevyprodukovala žiadny zisk. Platenie zdravotných odvodov z likvidačného zostatku sa v hlasovaní podnikateľov v ankete Byrokratický nezmysel roka umiestnilo na štvrtom mieste. Na budúci rok už v ankete „bodovať“ asi nebude. Rezort zdravotníctva chce platenie zdravotných odvodov z likvidačného zostatku zrušiť.

Ministerstvo uznalo, že medzi likvidačným zostatkom a ziskom existuje zásadný rozdiel. Zdravotnými odvodmi ich ale štát zaťažil rovnako. 

Zisk je kladný rozdiel medzi dosiahnutými výnosmi a vynaloženými nákladmi, ktorý sa následne ešte znižuje o daň z príjmov právnických osôb. Zisk sa teda viaže ku konkrétnym výsledkom hospodárenia spoločnosti. Pri likvidačnom zostatku ide o oprávnený nárok spoločníka na jeho vklad do firmy. Ten vložil do spoločnosti zo svojich súkromných prostriedkov.

„"Toto opatrenie odstraňuje situáciu, kedy musel podnikateľ z prostriedkov vložených do podnikania po ukončení podnikania odviesť poistné na verejné zdravotné poistenie,“ uviedlo ministerstvo v predkladacej správe k novele. Súčasná právna úprava sa podľa ministerstva javí ako nespravodlivá, pretože „ide iba o časť majetku spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti“.

Podľa rezortu zdravotníctva sa novelou tiež zníži administratívna záťaž podnikateľov. Tí totiž museli nielen platiť preddavky z likvidačného zostatku ale aj poisťovni oznamovať výplatu zostatku.