63292>

Zdedený účet a cenné papiere v DDS-ke

63292>

Zdedený účet a cenné papiere v DDS-ke

159797>

Zdedený účet a cenné papiere v DDS-ke

160068>

Zdedený účet a cenné papiere v DDS-ke


  • Som fyzická osoba – dôchodkyňa a po manželovi som zdedila účet v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a cenné papiere. Dedičstvo nadobudlo právoplatnosť v roku 2008. Mám tieto položky zahrnúť do daňového priznania? Výnos bol len z doplnkového dôchodkového sporenia a z jedného cenného papiera, ostatné boli stratové.

Podľa § 3 ods.2 písm. a.) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je príjem, nadobudnutý dedením. Ak však z takto nadobudnutého majetku plynie ďalší príjem, tento už predmetom dane z príjmu je.

Podľa § 7 ods.1 písm. a) sú predmetom dane úroky a ostatné príjmy z cenných papierov. Podľa § 7 ods. 1 písm. d) sú predmetom dane dávky z doplnkového dôchodkového sporenia. Z uvedených príjmov sa podľa § 7 ods. 3 daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov.

Vybratím dane zrážkou sa daňová povinnosť považuje za splnenú, ak daňovník nevyužije spôsob podľa § 43 ods. 7 a daň vybratú zrážkou bude považovať za preddavok na daň a môže si ho odpočítať od dane v daňovom priznaní.

Ak poberáte starobný dôchodok už od 1. januára 2008 a jeho úhrnná výška je v roku 2008 vyššia ako 98 496 Sk, potom uplatňovať postup podľa § 43 ods. 7 nemá význam, ak platiteľ dane z príjmu, ktorý platil vo váš prospech, zrazil daň v správnej výške. Preplatok na dani vám vzniknúť nemôže.

Autor je daňový poradca, daňová a účtovná kancelária Sereď.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.