Rozumieme, že predmetné vinice neboli zaradené do vášho obchodného majetku, resp. do obchodného majetku vašich poručiteľov. V súlade s §9 ods. 1 písm. b) Zákona o dani z príjmov je od dane oslobodený príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa resp. poručiteľov. 

Keďže vo vašom prípade skutočne ide o dedenie v priamom rade, resp. o dedenie jedného manželov, a predmetná doba 5 rokov bola celkovo prekročená, máme zato, že váš príjem z predaja vinice bude od dane oslobodený. 

V súvislosti s vašou druhou otázkou by sme vás chceli upozorniť, že podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo pri dedení nadobúda smrťou poručiteľa, t. j. nie až zápisom do katastra nehnuteľností, tak ako pri zmluvnom prevode nehnuteľnosti. Z toho vyplýva, že údaj o zápise do katastra nehnuteľnosti nie je na daňové účely vo vašom prípade podstatný. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zdedené vinice. Platím daň z príjmu?
Zdedené vinice. Platím daň z príjmu?
Zdedené vinice. Platím daň z príjmu?
Zdedené vinice. Platím daň z príjmu?