63292>

Zaúčtovanie výsledku ročného zúčtovania odvodov

63292>

Zaúčtovanie výsledku ročného zúčtovania odvodov

159797>

Zaúčtovanie výsledku ročného zúčtovania odvodov

160068>

Zaúčtovanie výsledku ročného zúčtovania odvodov


  • Som fyzická osoba účtujúca v podvojnom účtovníctve. Je povinnosťou vzniknutý prípadný preplatok alebo nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotných odvodov zahrnúť ešte do daňového priznania za rok 2008, alebo bude súčasťou až daňového priznania za rok 2009?

Z daňového hľadiska bol upravený nový postup pri zdanení preplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia s účinnosťou od 1. januára 2008 zákonom č. 621/2008 Z. z. o dani z príjmov. Do § 43 ods. 3 tohto zákona bolo doplnené písm. l), podľa ktorého príjmom, z ktorého sa daň vyberá zrážkou, je aj poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 a 6, vrátené zdravotnou poisťovňou. To znamená, že zdravotná poisťovňa má povinnosť vybrať daň z tohto preplatku. Pri nedoplatku sa postupuje podľa ustanovení zákona, t.j. buď podľa § 5 ods. 8, § 6 ods. 10 alebo § 19 ods. 3 písm. i) zákona o dani z príjmov.

Z účtovného hľadiska, ak by sme uvažovali o preplatku z ročného zúčtovania, účtovné postupy neumožňujú tvoriť „ rezervu na výnosy“ . Je len účet príjmy budúcich období č. 385 - sú to časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov budúcich období. Ale treba poznať presnú sumu, nie dohadnú, keď chceme tento účet zaúčtovať do príslušného obdobia.

Z uvedeného vyplýva, že tento preplatok zaúčtujeme až v čase, keď nám bude doručené oznámenie poisťovne o preplatku na zdravotnom zúčtovaní, kde bude zároveň uvedená i suma dane, ktorá bola zrazená zrážkou, čiže účtujeme až o predpise, ako o výnose.

V prípade nedoplatku, vzniká predpokladaný náklad na účte 526 – sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa, na ktorý vzhľadom na časove rozlíšenie podvojného účtovníctva, by sa mala tvoriť rezerva v príslušnom roku, ktorého sa náklad týka. Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou, s predpokladanou dobou vyrovnania pri vzniku najviac jeden rok.

Rezervy sú zákonné, tvorené podľa § 20 ods. 9 zákona o dani z príjmov. Takisto sú rezervy tvorené ako nezákonné, nad rámec tohto zákona, ktoré sa v daňovom pripočítavajú , príp. zvyšujú daňový základ, v roku, v ktorom sú tvorené. A keď prejde zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zúčtovaniu rezervy, k jej rozpusteniu, tak v daňovom priznaní za toto obdobie, bude táto suma odpočítaná, resp. zníži daňový základ.

V § 20 ods. 9 rezerva účtovaná ako náklad na nedoplatok z ročného zdravotného zúčtovania nie je uvedená, preto bude tvorená ako nezákonná, t. j. nebude daňovým výdavkom roku 2008. Bude zohľadnená až v daňovom priznaní roku 2009.

Autorka je daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.