• Od februára tohto roku ma zamestnali na zastupovanie ženy na materskej dovolenke ako audítorku v jednej spoločnosti. Pracujem dvadsaťpäť hodín týždenne. V pracovnej zmluve mám uvedené, že pracovný pomer je dojednaný na dobu do návratu zamestnankyne z materskej alebo rodičovskej dovolenky. Chcem sa spýtať, či po troch rokoch, keď sa pani, ktorú zastupujem, vráti, budem musieť z firmy odísť. Som v ochrannej dobe? Mám nárok na nejaké odstupné? Môžu ma jednoducho len tak prepustiť v momente, keď sa daná zamestnankyňa vráti do práce? Napríklad aj keby sa rozhodla vrátiť už po dvoch rokoch?

Váš pracovný pomer je uzatvorený na určitú dobu. V súlade s ustanovením § 71 Zákonníka práce sa skončí uplynutím tejto doby. To znamená, že po návrate zastupovanej zamestnankyne vám končí v danej spoločnosti pracovný pomer bez ohľadu na to, po akej dlhej dobe (rok, dva alebo tri roky) sa zastupovaná zamestnankyňa vráti do práce.

Upozorňujem, že v súlade s § 71 ods. 3 Zákonníka práce sa pred návratom zastupovanej zamestnankyne z materskej alebo rodičovskej dovolenky pracovný pomer môže skončiť aj inými spôsobmi uvedenými v Zákonníku práce. To znamená, že ak by ste sa pred návratom zastupovanej zamestnankyne napríklad dopustili závažného porušenia pracovnej disciplíny, zamestnávateľ by mohol s vami okamžite skončiť pracovný pomer alebo vám dať výpoveď.

Zastupovanie sa končí dohodnutým dňom

Takisto môže nastať situácia, že pred návratom zamestnankyne z materskej dovolenky by vám bolo zrušené pracovné miesto z dôvodu organizačných zmien. Zamestnávateľ by vám v tomto prípade mohol navrhnúť skončenie pracovného pomeru dohodou alebo dať vám výpoveď z organizačných dôvodov.

Tak by vám vznikol zákonný nárok na odstupné v sume priemerného mesačného zárobku. Vyššie odstupné by vám zamestnávateľ mohol vyplatiť v prípade, ak by jeho poskytnutie bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo priamo vo vašej pracovnej zmluve.

Zákonník práce dokonca umožňuje zamestnávateľovi okamžite skončiť pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu aj bez uvedenia dôvodu. V takom prípade by vám zamestnávateľ musel vyplatiť náhradu mzdy v sume vášho priemerného mesačného zárobku za celú dobu, počas ktorej mal trvať pracovný pomer. Vo vašom prípade teda za dobu, kým sa zastupovaná zamestnankyňa nevráti do práce z materskej alebo rodičovskej dovolenky.

Na vašu otázku, či po návrate zamestnankyne budete musieť z firmy odísť, vám neviem dať vyčerpávajúcu odpoveď. V každom prípade sa vám pracovný pomer návratom zastupovanej zamestnankyne z materskej alebo rodičovskej dovolenky končí bez ohľadu na to, po akej dobe sa zastupovaná zamestnankyňa do práce vráti. Nárok na odstupné vám nevzniká.

Ak by v danej firme pred skončením pracovného pomeru bolo nejaké voľné, pre vás vhodné miesto, môžete sa so zamestnávateľom dohodnúť na zmene pracovnej zmluvy a zotrvať u neho v zamestnaní. V tom prípade by ste v pracovnej zmluve mohli opätovne dohodnúť pracovný pomer na určitú dobu alebo dohodnúť pracovný pomer na dobu neurčitú.

Právna ochrana zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na dobu neurčitú je vyššia ako v prípade pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu. Z hľadiska ochrany zamestnanca pred skončením pracovného pomeru je pre neho výhodnejšia.

Pýtali ste sa aj na ochrannú dobu. Zákonník práce používa tento pojem v súvislosti so zákazom výpovede danej zamestnancovi zo strany zamestnávateľa počas trvania ochrannej doby.

Ochrannou dobou je napríklad práceneschopnosť zamestnanca, materská, rodičovská dovolenka, tehotenstvo zamestnankyne. Váš pracovný pomer dojednaný na určitú dobu sa však skončí návratom zastupovanej zamestnankyne aj v prípade, ak by ste boli v tom čase v ochrannej dobe, teda napríklad tehotná alebo práceneschopná.

Foto – Miro Nôta