Vychádzame z predpokladu, že predmetné nehnuteľnosti neboli zaradené do obchodného majetku u žiadneho z vás. Na zámennú zmluvu platia primerane ustanovenia o kúpnej zmluve a síce, že každá zo zmluvných strán sa považuje ohľadne nehnuteľnosti, ktorú výmenou odovzdáva, za predávajúceho a ohľadne nehnuteľnosti, ktorú výmenou prijíma za kupujúceho. To znamená, že predmetom dane z príjmov fyzickej osoby môže byť aj nepeňažné plnenie získané zámenou a síce v hodnote nehnuteľnosti získanej na základe takejto zmluvy. 

Vo vašom prípade však odporúčame aj preveriť, či nesplníte (pozn. obaja resp. jeden z vás) podmienky oslobodenia od dane v súlade s §9 ods. 1 písm. a) Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP"). A síce, či už neubehlo viac ako 5 rokov od nadobudnutia predmetných nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom zámeny. Ak áno, tak nepeňažný príjem získaný na základe predmetnej zámennej zmluvy (pozn. u toho kto splní podmienky oslobodenia) bude od dane oslobodený. 

Ak podmienky oslobodenia nesplníte, nepeňažný príjem získaný zámenou sa považuje za zdaniteľný príjem (príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený), konkrétne za ostatný príjem podľa §8 ods. 1 písm. b) ZDP. Ak si obe zmluvné strany zámeny zamieňajú v podstate rovnaké nehnuteľnosti, obstarané v rovnakom čase a za rovnakú obstarávaciu cenu, tak existuje predpoklad, že nevykážu čiastkový základ dane z danej transakcie, z ktorého by bolo potrebné platiť daň resp. zdravotné odvody.

Treba však upozorniť, že aj v prípade, ak čiastkový základ dane nevykážu, budú mať povinnosť daňové priznanie z titulu danej transakcie podať. Povinnosť podania priznania z titulu danej transakcie samozrejme neplatí, pokiaľ by splnili podmienky oslobodenia.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Zámena garáží. Platíme daň?
Zámena garáží. Platíme daň?
Zámena garáží. Platíme daň?
Zámena garáží. Platíme daň?