Rozšírené informácie nájdete napr. v ebooku: Založenie s.r.o. v roku 2016, ktorý si môžete stiahnuť TU.

Založenie s.r.o. v roku 2016 – detailný postup ako založiť firmu

Ste živnostník a uvažujete či sa vám prechod na eseročku oplatí? Potom vám v rozhodovaní môže pomôcť článok: Porovnanie podnikania formou živnosti a s.r.o. v roku 2016.

Založenie s. r. o. v roku 2016 v ôsmich krokoch

Po tom, čo máte pripravenú spoločenskú zmluvu, je potrebné pripraviť niekoľko ďalších dokumentov a začať komunikovať s úradmi. Postupnosť krokov a podpisov je nasledovná:

1. Podpis spoločenskej zmluvy a príloh k návrhu na zápis spoločnosti do OR

Pri štandardnom podávaní vo fyzickej podobe na obchodný register je potrebné podpísať spoločenskú zmluvu minimálne v štyroch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie pre živnostenský úrad, dve pre obchodný register a jedno vyhotovenie pre archív spoločnosti. Okrem spoločenskej zmluvy je potrebné vypracovať a podpísať nasledovné dokumenty: Ak spoločnosť zakladá jedna fyzická osoba, je potrebné vypracovať vyhlásenie, že nie je spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, nakoľko jedna fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach s ručením obmedzeným. Ak spoločnosť zakladá jedna právnická osoba, vypracuje sa vyhlásenie o tom, že táto právnická osoba má viac ako jedného spoločníka, lebo spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka nemôže byť zakladateľom ďalšej spoločnosti. Ďalej sa prikladajú aj podpisové vzory konateľov spoločnosti. Na týchto dokumentoch sa podpisy účastníkov neoverujú.

TIP:

Keď sa rozhodnete založiť s.r.o. pomocou M2Business, bude Vám stačiť overiť u notára o 70% menej podpisov, nakoľko vďaka elektronickej komunikácii s úradmi dokumenty len skenujeme a vraciame vám originály. Zakladateľské dokumenty naskenované a podpísané zaručeným elektronickým podpisom sa ďalej zasielajú na živnostenský úrad a na súd, ušetríte tak na notárskych poplatkoch nemalé peniaze.

2. Ohlásenie živností na okresnom úrade - odbor živnostenského podnikania

Spoločenskou zmluvou určení konatelia podpíšu formulár živnostenského úradu, priložia spoločenskú zmluvu resp. zakladateľskú listinu a zaplatia správny poplatok. Vydanie živnostenského osvedčenia trvá v praxi približne 5- 7 pracovných dní. Ako využitím služieb odborníkov a elektronickým podaním viete ušetriť na správnych poplatkoch 57,5 eura sme vám popísali vyššie.

TIP: V súčasnosti existujú aj činnosti, ktoré spoločnosť môže vykonávať bez akéhokoľvek podnikateľského oprávnenia, postačuje ich uviesť v spoločenskej zmluve (napr. poľnohospodárska výroba, prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom).

3. Podanie žiadosti na daňový úrad o vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri

Nakoľko v zmysle obchodného zákonníka, spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle. Uvedené sa obchodnému registru preukazuje súhlasom správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Na vydanie takéhoto súhlasu má daňový úrad 5 pracovných dní. Z dôvodu rýchlosti je lepšie toto potvrdenie na daňovom úrade prevziať osobne, nakoľko doručovanie poštou môže predĺžiť obdržanie súhlasu o ďalších pár dní. Je potrebné poznamenať, že podmienka súhlasu daňového úradu sa nevzťahuje na zahraničné osoby. Im postačí ak doložia na obchodný register čestné prehlásenie o tom, že nepotrebujú súhlas správcu dane z dôvodu, že majú pobyt alebo sídlo v zahraničí.

Založenie s.r.o. v roku 2016 – detailný postup ako založiť firmu

4. Vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania

Ďalším dôležitým dokumentom je vyhlásenie správcu vkladu o vložení základného imania. Správca vkladu podpíše vyhlásenie v ktorom potvrdí rozsah splatených vkladov jednotlivých spoločníkov. Toto vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Základné imanie od 1.1.2016 nie je potrebné vkladať na účet do banky. Postačuje ho vložiť do pokladne spoločnosti. Pokiaľ sa vkladá do spoločnosti nepeňažný vklad, je potrebné pre jeho ohodnotenie vypracovať znalecký posudok. Treba mať na pamäti, že pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50% zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania. Avšak, ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie. Správca vkladu dokladá k návrhu do obchodného registra vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov a základného imania, jeho podpis sa na tomto vyhlásení nie je potrebné úradne osvedčiť.

5. Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti s prílohami do obchodného registra

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podpisujú všetci konatelia spoločnosti a ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Prílohou návrhu je spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina, vyhlásenie správcu vkladu, vyhlásenie zakladateľa ak spoločnosť zakladá jedna fyzická alebo právnická osoba, podpisové vzory konateľov, živnostenské osvedčenie, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom s výpisom z listu vlastníctva, súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri, výpis z účtu, všetko v dvoch vyhotoveniach v prípade, ak návrh nepodáva elektronicky ale v tlačenej podobe. Úsporu na notárskych poplatkoch pri využití služieb odborníkov sme spomenuli vyššie.

6. Úhrada súdneho poplatku

Pri podaní návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 300 eur, ak sa podáva návrh v tlačenej podobe.

TIP:

Pri elektronickom podaní cez M2 Business je súdny poplatok polovičný – teda len 150 euro. Vďaka využitiu našich služieb tak opäť šetríte peniaze na poplatkoch vyberaných štátom, a môžete si dovoliť dať založiť firmu na kľúč odborníkom, pričom vy sa môžete venovať príprave na podnikanie.

Treba mať na pamäti, že návrh do obchodného registra je potrebné podať do 90 dní od podpísania spoločenskej zmluvy. Registrový súd má na zápis spoločnosti do obchodného registra dvojdňovú lehotu, v praxi sa bežne táto lehota nedodržiava. Spoločnosť vznikne od okamihu zápisu do obchodného registra.

7. Zápis spoločnosti do obchodného registra a prevzatie výpisu

Súd Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra doručí potvrdenie o zápise a prvý výpis z obchodného registra. Uvedené je z dôvodu rýchlosti lepšie prevziať osobne na súde, nakoľko pre riadne fungovanie spoločnosti Vás čaká ešte jeden, posledný krok.

8. Registrácia spoločnosti pre daň z príjmu

Odo dňa zápisu do obchodného registra máte 30 dní na to aby ste sa zaregistrovali na daňovom úrade pre daň z príjmu právnických osôb, inak Vám hrozí pokuta. Je potrebné vyplniť registračné tlačivo daňového úradu, ktoré podpisuje konateľ, a priložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra. Daňový úrad má na registráciu a pridelenie DIČ 30 dní, daňové úrady bežne posielajú DIČ kartičky poštou do dvoch týždňov, príp. sa môžete dohodnúť na osobnom prevzatí osvedčenia.

Chcete začať podnikať a založiť firmu bez starostí. Využite službu založenia s.r.o. na kľúč, ktorú od roku 2008 využilo viac ako 1000 spokojných klientov. Potrebujete k rozhodnutiu ešte viac informácií, potom si stiahnite ebook Založenie s.r.o. v roku 2016 v ôsmich krokoch.

Založenie s.r.o. v roku 2016 – detailný postup ako založiť firmu

Ďalšie kroky po založení s. r. o.

Po absolvovaní týchto krokov je vaša s.r.o. založená a registrovaná na daňovom úrade – teda môžete začať podnikať. Niektoré druhy biznisu si však vyžadujú aj registráciu spoločnosti pre daň z pridanej hodnoty. Teda sa budete musieť rozhodnúť či podať žiadosť o dobrovoľnú registráciu k DPH alebo nie.

Zároveň pred spustením podnikania odporúčame, nájsť si kvalitného právnika, ktorý Vám pripraví všetky právne dokumenty, nakoľko neplatenie faktúr je častým javom. Dá sa proti nemu však bojovať podpisom kvalitných zmlúv, preberacích protokolov, preverovaním obchodných partnerov, atď. Samozrejme, každá spoločnosť musí mať kvalitne vedené účtovníctvo. Odporúčame ísť na istotu a využiť referencie svojich známych, prípadne overených firiem, ktoré sa pravidelne vyjadrujú pre média a teda je vysoká pravdepodobnosť ich kvality. V tejto oblasti, ako aj v každej inej – odporúčame uprednostniť kombináciu kvality a ceny, iba pred cenou. Poistenie účtovnej kancelárie by malo byť samozrejmosťou. Je mnoho ďalších odporúčaní a tipov, ktoré pravidelne publikujeme na našom i na blogu. Stačí sa prihlásiť do newslettra a o všetkých novinkách z oblasti zakladania, predaja a správy firiem budete pravidelne informovaní.  

Založenie s.r.o. v roku 2016 – detailný postup ako založiť firmu

Viac informácií o autorovi:

Spoločnosť M2 Business s. r. o. pôsobí od roku 2008 v oblasti zakladania, akvizícií a predaja starších aj nových, tzv. ready made spoločností. Rovnako zabezpečuje služby virtuálneho sídla a vedenie podvojného účtovníctva. Tím M2 Business tvorí 14 odborníkov z oblasti práva, účtovníctva a marketingu. Služby spoločnosti pravidelne využíva viac ako 2500 spoločností.

K aktuálnym témam v oblasti korporátneho práva sa pravidelne vyjadrujeme pre média, akými sú týždenník TREND, Hospodárske noviny, RTVS, televíziu TA3, podnikam.sk. Taktiež pravidelne publikujeme na našom blogu.