Prvého decembra totiž začína platiť novela Obchodného zákonníka. Tá zavádza nové pravidlá - peňažné vklady  5-tisíc eur už budú musieť byť splatené na osobitný účet v banke. V súčasnosti ešte stačí, aby správca vkladu čestne vyhlásil, že vklady do obchodnej spoločnosti boli vložené a základné imanie bolo splatené v plnej výške a reálne nie je potrebné do základného imania tieto finančné prostriedky ani vkladať.

Založenie spoločnosti

Ak chcete podnikať ako eseročka, musíte podpísať zakladateľskú listinu alebo spoločenskú zmluvu do 30. novembra. Zaregistrovať firmu do Obchodného registra môžete už k 1. decembru, najneskôr však do konca februára 2014. Tak sa vyhnete povinnosti vložiť 5-tisíc eur na účet v banke. Ak eseročku zaregistrujete až v roku 2014, vyhnete sa tiež podávaniu daňového priznania za rok 2013.

Čo so živnosťou a majetkom

Čo s majetkom zo živnosti? To je vec, ktorú bude živnostník zakladajúci si spoločnosť s ručením obmedzeným riešiť hneď na začiatku. Presunúť majetok, napríklad auto, počítače, možno viacerými spôsobmi. Môže ho vložiť ako nepeňažný vklad do základného imania pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným a takto sa vyhne vkladu do banky.

"Potrebné je oceniť vec na základe znaleckého posudku a tento posudok sa priloží ako dokument preukazujúci splatenie základného imania. Jeho hodnota však musí byť taktiež minimálne 5 000 eur. S vypracovaním znaleckého posudku sú však spojené ďalšie náklady vo výške od 100 eur pri aute a niekoľko sto eur pri nehnuteľnosti," vysvetľuje konateľ spoločnosti Online Invest Ondrej Schmotzer.

Pohľadávky ako vklad

Živnostník, ktorý si chce založiť eseročku, má pohľadávky u dvoch odberateľov vo výške 7-tisíc eur. Tieto pohľadávky môže vložiť do majetku budúcej eseročky. Umožňuje to § 59, odstavec 5 Obchodného zákonníka.

O. Schmotzer upozorňuje na to, že sú tu určité riziká. Asi preto sa v praxi s týmto spôsobom splatenia základného imania nestretol.
"Spoločník, ktorý previedol na spoločnosť ako vklad pohľadávku ručí za vymožiteľnosť tejto pohľadávky do výšky hodnoty svojho vkladu. Teda, ak by sa pohľadávku nepodarilo vymôcť, musel by spoločník splatiť základné imanie ešte raz."  

Darovanie alebo predaj majetku

Živnostník môže zostatkovým majetkom zo živnosti zvýšiť základné imanie zakladanej eseročky, prípadne jej môže tento majetok darovať. V tomto prípade sa základné imanie nezvýši.

Ďalším spôsobom ako previesť majetok z osobného vlastníctva na spoločnosť je jeho predaj na základe riadnej kúpnej zmluvy. Ide o jednoduchší spôsob, pretože majetok nie je treba oceňovať v znaleckom posudku.

"Obchodný zákonník umožňuje aj splatenie základného imania kombináciou nepeňažného a peňažného vkladu v neobmedzenej výške. Vyššie základné imanie je vecou prestíže pred obchodnými partnermi. Najčastejšie ho využívajú developeri a iné spoločnosti, ktoré žiadajú spolufinancovanie svojho podnikania bankovými úvermi, kde vyššie imanie zvyšuje šance na získanie úveru," dodal O. Schmotzer.

Živnostníci  však podľa jeho slov väčšinou po založení s. r. o. živnosť zrušia, aby sa vyhli ďalšiemu plateniu odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne podľa obratov za predchádzajúci rok a budú platiť len minimálny odvod do zdravotnej poisťovne.

Nepeňažný vklad

  • musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra - v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine spoločnosti s ručením obmedzeným treba uviesť, na akú sumu sa nepeňažný vklad vkladá do spoločnosti
  • hodnota nepeňažného vkladu sa musí určiť znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj jeho opis a údaj o jeho hodnote 

Peňažný vklad

  • minimálna výška peňažného vkladu do spoločnosti je 750 eur
  • vklad spoločníka nikdy nesmie klesnúť pod hodnotu 750 eur
  • základné imanie ako celok musí byť aspoň 5 000 eur
  • každý spoločník sa na založení spoločnosti môže podieľať iba jedným vkladom
  • v súčasnosti podľa § 113 Obchodného zákonníka je spoločník povinný splatiť vklad za podmienok a v lehote ustanovenej v zákone, prípadne určenej v spoločenskej zmluve, najneskoršie do 5 rokov od vzniku spoločnosti, alebo jeho vstupu do spoločnosti, alebo od prevzatia záväzku na nový vklad
  • základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným sa bude musieť od 1. decembra uhrádzať na osobitný účet v banke