Z dividend sa mali od januára prestať platiť zdravotné odvody. Namiesto toho ich vláda chcela zdaňovať 15 percentnou zrážkovou daňou, ktorú by fyzickým osobám zrážali firmy a tak by sa okamžite dostala do rozpočtu. 

Most-Híd najskôr so zdaňovaním dividend v novele zákona na koaličnej rade súhlasil. Po rokovaní republikovej rady strany však povedal nie. Predseda strany Béla Bugár žiada zmenu – buď zníženie výšky dane alebo úpravu podmienok. Nepáči sa mu, že daň sa týka len slovenských podnikateľov. Obáva sa, že slovenské firmy budú odchádzať do Česka. SNS sa k dani z dividend nevyjadruje.

Takýto argument vytiahol aj zástupca Klubu 500 Tibor Gregor. „Daň z dividend budú platiť len slovenskí podnikatelia nakoľko podľa smernice EÚ sú z povinnosti platiť daň z dividend oslobodené zahraničné subjekty s majetkovým podielom nad 10 percent.“

Klub 500  jednotlivé ustanovenia novely považuje za retroaktívne, nakoľko navrhujú spätne zdaniť dividendy z obdobia, v ktorom sa daň z dividend neplatila.

Zmeny? Len technické

Ministerstvo financií sa dane nemieni vzdať, podľa výsledkov rokovania koaličných partnerov je však pripravený urobiť určité „technické zmeny“.  

Komisia pre posudzovanie vplyvov v pripomienkovom konaní poukázala na to, že ministerstvo nevyčíslilo vplyvy na podnikateľské prostredie. Tie však budú významné a negatívne ovplyvnia podnikateľské prostredie – konkrétne dopadnú na podnikateľov, ktorí sú akcionármi.

Kým v predbežnej informácii o novele zákona o dani z príjmov sa uvažovalo len o dani 10 percent, v návrhu predloženom do pripomienkového konania a napokon aj do vlády, sa už počítalo s daňou 15 percent.

Najväčšie míny v dividendách

Zrušením zdravotných odvodov (dnes 14 percent) sa však automaticky ruší aj súčasný strop preddavku na poistné. To sa dnes platí z vymeriavacieho základu, ktorým je maximálne 60-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu.  

Za tento rok teda platia fyzické osoby zdravotné odvody z dividend maximálne zo sumy 51 480 eur. Zrážkovú daň 15 percent však zaplatia z celej výšky vyplatených dividend.

Mlčí sa tiež o tom, že nová daň by sa mala vzťahovať aj na iné príjmy, nielen na dividendy. To znamená, že 15 percentnou daňou by sa zdanili napríklad aj podiely na zisku akciovej spoločnosti alebo obdobnej obchodnej spoločnosti so sídlom v zahraničí, ktorej akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Tie, čuduj sa svete, boli novelou od 1. januára 2016 (č. 253/2015) oslobodené od zdravotných odvodov. Ministerstvo financií vtedy argumentovalo tým, že toto vyňatie „prispeje k zníženiu daňovo–odvodového zaťaženia investorov pri obchodovaní na kapitálovom trhu a prispeje k zvýšeniu jeho likvidity“. Dnes ich chce zaťažiť.

Aj likvidačný zostatok

Nová zrážková daň by sa mala platiť dokonca aj z podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva. Zaujímavé v tejto súvislosti je, že od januára tohto roku sa už neplatia zdravotné odvody z likvidačného zostatku spoločnosti. Zostatok bol od zdravotných odvodov oslobodený (novelou č. 429/2015 účinnou k 2.1.2016)  z dôvodu „nespravodlivosti takejto právnej úpravy, nakoľko ide iba o časť majetku spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti a jedná sa iba o jeho vrátenie“.

To však už ministerstvu nebráni, aby likvidačný zostatok po firme oslobodený od zdravotných odvodov zaťažila zrážkovou daňou.

Málo sa tiež hovorí o tom, že zdaňované budú aj podiely na výnosoch a na majetku vyplácané členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou. To sa nepáči rezortu pôdohospodárstva, lebo ministerstvo financií „chce zdaniť príjmy členov pozemkových spoločenstiev, teda väčšinou ľudí žijúcich na vidieku a v dôchodkovom veku.“

Kým podľa súčasnej platnej právnej úpravy sa povinnosť platiť 14 percentné zdravotné odvody z dividend vzťahuje len na fyzické osoby, pričom právnické osoby zdravotné odvody z dividend neplatia, podľa navrhovanej úpravy sa daň z dividend bude vzťahovať aj právnické osoby. Ak bude firma vyplácať dividendu inej firme do daňového raja, mala by z nej zraziť daň vo výške 35 %. Ak slovenská firma dostane dividendy od daňovníka z daňového raja, mala by tieto dividendy zdaniť v daňovom priznaní takou istou sadzbou dane.

Republikovej únii zamestnávateľov SR sa tiež v pripomienkovom konaní nepozdávalo zdaňovanie dividend zrážkovou daňou. Únia to pokladala za administratívne náročné pre spoločnosti a navrhla zdaňovanie prostredníctvom podania daňového priznania fyzických osôb.

Daňoví poradcovia chcú 5 percent

Slovenská komora daňových poradcov považuje zdaňovanie dividend „za komplexnejší prístup ako uplatňovanie zdravotných odvodov“, problém však vidí v navrhovanej sadzbe dane na zdaňovanie dividend. Adekvátnu sadzbu dane si predstavujú vo výške 5 percent.

Problém je aj v neobmedzení výšky ich zdaňovania (v súčasnosti existuje strop pre platenie zdravotných odvodov) a v možnej retroaktivite.

Daň z dividend sa v pripomienkovom konaní nepáčila ministerstvu zdravotníctva. So zrušením zdravotných odvodov z dividend súvisí výpadok príjmov v tomto rezorte. Na zdravotných odvodoch by mal rezort na budúci rok stratiť 18,7 milióna eur. Tento výpadok však v rozpočte nie je nie nijako kompenzovaný,

Ministerstvo hospodárstva poukázalo na to, že zavedenie dane z dividend zase výrazne negatívne ovplyvní konkurencieschop­nosť slovenských podnikateľov.

Podnikateľská aliancia Slovenska pripomenula, že ministerstvo financií týmto spôsobom pripravuje dvojité zdanenie, keďže hospodársky výsledok spoločnosti je už raz zdanený daňou z príjmu právnických osôb.

Ako sa platia zdravotné odvody z dividend?

  • Hoci sa z dividend neplatí daň z príjmu a ani sa ich výška nepriznáva v daňovom priznaní, zdravotné odvody sa z nich vypočítavajú, aj odvádzajú.
  • Vymeriavacím základom sú tie nezdaňované dividendy, ktoré vznikli za účtovné obdobie až po 1. 1. 2011. Z podielov na zisku za roky 2004 až 2010 sa zdravotné neplatí.
  • Staré podiely na zisku, ktoré vznikli do konca roka 2003, však dani podliehajú a fyzická osoba ich priznáva v daňovom priznaní ako „ostatný príjem“ podľa § 8 zákona o dani z príjmov. A z príjmov, ktoré dani podliehajú, sa vypočítava poistné. 
  • Ak boli alebo sú takéto podiely na zisku vyplatené v roku 2015 alebo 2016, poistné 14 percent sa z týchto príjmov vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného.
  • Vymeriavacím základom je celá suma prijatých dividend – najviac však 60-násobok priemernej mesačnej mzdy. Za rok 2015 sa poistné vypočíta maximálne zo sumy 49 440 eur (v roku 2016 najviac zo sumy 51 480 eur).

Ako by sa mali zdaňovať dividendy

  • Dividendy vyplatené po 1. 1. 2018 sa majú zdaňovať 15 %, respektíve až 35 % sadzbou dane. Ministerstvo už chce daň znížiť.
  • Fyzickým osobám sa majú dividendy z obchodných spoločností alebo družstva zdaňovať zrážkou pri ich výplate, ak ich budú vyplácať slovenské firmy. Ak budú tieto dividendy fyzické osoby dostávať zo zahraničia, musia ich dať do daňového priznania a zdaniť.
  • Dividendy vyplácané medzi právnickými osobami v SR by sa zdaňovať nemali.
  • Ak bude právnická osoba vyplácať dividendu inej právnickej osobe do daňového raja, mala by z nej zraziť daň vo výške 35 %. Takto by mala právnická osoba zdaniť v daňovom priznaní aj dividendy prijaté od daňovníka z daňového raja.