pravna_pytajtesa
pravna_pytajtesa

pravna_odpovede
pravna_odpovede

Manželka odišla do zahraničia, kde žije a pracuje už piaty rok. Teraz podala návrh o rozvod. Býval som v rodinnom dome u svokrovcov 20 rokov s manželkou. Počas manželstva som všetky svoje úspory a príjmy vkladal do domácnosti, v ktorej som žil. Zároveň som poprerábal ich dom. Mám nárok na finančné vyrovnanie? Rodinný dom je písaný na manželkinu starú mamu. Ja tam mám iba trvalé bydlisko.

V prípade ak dôjde k zániku manželstva, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možné vykonať dohodou, a ak k nej nedôjde, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd. Občiansky zákonník pritom upravuje všeobecné zásady, ktoré sa uplatňujú pri vyporiadaní BSM. Okrem iného má v rámci vyporiadania BSM každý z manželov právo požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Z toho, čo uvádzate však máme za to, že rodinný dom, do ktorého ste investovali, nie je vo vlastníctve vašej manželky, ani nebol nadobudnutý počas trvania vášho manželstva, ale je vo vlastníctve starej mamy vašej manželky. Z vyššie uvedeného vyplýva, že tento dom nebude predmetom vyporiadania BSM v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Keďže ste však reálne investovali vaše finančné prostriedky na zveľadenie majetku tretej osoby, máte právo žiadať od majiteľa nehnuteľnosti plnenie, o ktoré sa na váš úkor obohatil. O bezdôvodné obohatenie ide, okrem iného, aj v prípade majetkového prospechu získaného plnením bez právneho dôvodu. Sú to prípady kde právny dôvod neexistoval od samého začiatku, ale aj vtedy ak takýto dôvod dodatočne odpadol. Z praxe súdov ide tiež o prípady vynaloženia finančných prostriedkov na cudziu vec. Povinným subjektom je vlastník veci, na ktorú boli investície vynaložené.

Z informácií, ktoré sú nám známe by sme preto odporučili, aby ste určili sumu finančných prostriedkov investovaných do domu a následne zaslali majiteľke domu výzvu na vydanie bezdôvodného obohatenia a na vyplatenie takto investovaných finančných prostriedkov spolu s úrokom z omeškania. V prípade ak majiteľka dobrovoľne nesplní, čo od nej žiadate, bude potrebné obrátiť sa so žalobou o vydanie bezdôvodného obohatenia na súd. Príslušným na konanie je súd, v obvode ktorého má dlžník bydlisko. Konanie je spoplatnené súdnym poplatkom vo výške 6% z hodnoty predmetu sporu. Chceli by sme však upozorniť na premlčacie doby v rámci ktorých je potrebné uplatniť nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia voči dlžníkovi. Premlčaním síce právo na plnenie povinnosti nezaniká, súd ho však nemôže uznať, v prípade ak povinná osoba namietne uplynutie premlčacej doby. Právo sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa oprávnený dozvie, že došlo k bezdôvodnému obohateniu a kto sa na jeho úkor obohatil. Najneskôr sa však právo na vydanie plnenia premlčí za tri roky (a v prípade úmyselného obohatenia za desať rokov), odkedy k nemu došlo. Z tohto dôvodu, by sme vám odporučili obrátiť sa na právnika s otázkou možného uplatnenia vašich nárokov na súd.e

Autorka pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii TSB Attorneys.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Vysporiadanie rodinných záležitostí po rozvode

Zdroj: logo

 Ilustračné foto na titulke -