pravna_pytajtesa
pravna_pytajtesa

pravna_odpovede
pravna_odpovede

Chcela by som sa spýtať, ako vybaviť pozemok v nasledovnom prípade. Pred 4 rokmi som kúpila rodinný dom. Som uvedená ako majiteľka na liste vlastníctva. Avšak nie som majiteľkou pozemku, pritom pozemok nie je ani zapísaný v katastri.

Nevedia mi poradiť ani na obecnom úrade, lebo ten pozemok nikto nevlastní, nemá majiteľa. Potrebovala by som hypotéku na prestavbu, ale bez pozemku nemôžem založiť nehnuteľnosť.        

Práve z dôvodu, že vlastníkom pozemku a vlastníkom na ňom stojacej stavby môžu byť odlišné osoby, odporúča sa pri kúpe domu resp. akejkoľvek stavby vždy vopred riešiť otázku, kto je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená.

V prípade, že ste sa ocitli v takejto situácií, je podľa údajov z katastra nehnuteľností potrebné zistiť, kto je vlastníkom pozemku, na ktorom stojí dom. V prípade, že vlastník v katastri nehnuteľnosti zapísaný nie je, ide pravdepodobne o situáciu, keď vlastnícke vzťahy k pozemku nie sú yvsporiadané a k danému pozemku nebol založený list vlastníctva. V takejto situácii odporúčame požiadať o identifikáciu parciel a to buď priamo na príslušnej správe katastra, resp. požiadať o identifikáciu parciel geodeta. Na základe identifikácie parciel je možné získať informáciu o pôvodnej evidencii nehnuteľnosti (uvedenej v pozemkovo – knižnej vložke), kde by mal byť uvedený pôvodný vlastník nehnuteľnosti. Rovnako je potrebné zistiť z akého dôvodu nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemku, resp. či sa jedná o pozemok v správe Slovenského pozemkového fondu. Takéto informácie by mali vyplývať z údajov katastra nehnuteľnosti. Až na základe zistenia vlastníka pozemku, je možné navrhnúť ďalší postup. V každom prípade možno odporučiť, by ste sa s vlastníkom pozemku snažili dosiahnuť dohodu, na základe ktorej by ste mali zabezpečený prístup k Vašej stavbe resp. nadobudli vlastnícke právo k pozemku.

Pokiaľ ide o poskytnutie hypotekárneho úveru treba uviesť, že je bežnou praxou slovenských bánk, že na zabezpečenie úveru vyžadujú zriadenie záložného práva jednak na stavbu, avšak vždy zároveň aj na pozemok na ktorom je stavba postavená a to z dôvodu, že v prípade výkonu záložného práva hodnota stavby stojacej na cudzom (teda osoby odlišnej od úverového dlžníka) pozemku výrazne klesá.

Autorka pôsobí ako advokátka v advokátskej kancelárii bnt.

Autorka odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.