V súlade s §33 ods. 1 Zákona o dani z príjmov (ďalej len "ZDP") si daňovník po splnení ostatných zákonných podmienok môže uplatniť daňový bonus na každé tzv. vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Za vyživované dieťa daňovníka  sa v súlade s §33 ods. 2 ZDP považuje také dieťa, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa Zákona o prídavku na dieťa. 

Sústavná príprava na povolanie

Chceli by sme vás upozorniť, že v súlade s §3 ods. 1 písm. a) a ods. 3 písm. b) Zákona o prídavku na dieťa sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, pričom nezaopatreným dieťaťom nie je dieťa, ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie sa v súlade s §4 ods. 3 Zákona o prídavku na dieťa v prípade "študenta vysokej školy" začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia. 

Vylúčenie zo štúdia

Upozorňujeme, že podľa s §66 Zákona o vysokých školách sa môže štúdium okrem iného skončiť aj zanechaním štúdia, resp. vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku vysokej školy. 

Vyššie uvedené znamená, že zápisom na vysokoškolské štúdium dennej formy sa stávate nezaopatreným dieťaťom a to až do skončenia príslušného štúdia (resp. do 25 rokov veku). Ak ste sa nerozhodli zanechať štúdium (prostredníctvom písomného vyhlásenia študenta o zanechaní štúdia doručeného vysokej škole), tak vám štúdium s vysokou pravdepodobnosťou skutočne zanikne až vylúčením zo štúdia. 

Pohľad daňovákov

Na strane druhej by som vás chcel upozorniť na vyjadrenie Finančného riaditeľstva SR, podľa ktorého skutočnosť, že formálne príslušná škola vedie dieťa naďalej ako študenta, nemá na uvedené žiaden vplyv. Podľa zákona o správe daní sa pri uplatňovaní osobitných predpisov, napr. ZDP,  berie do úvahy skutočný obsah právneho úkonu, alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre zistenie, vyrubenie, alebo vybratie dane. 

V konkrétnom  prípade, ak dieťa sa prestalo skutočne pripravovať na svoje budúce povolanie štúdiom, tak sa už nepovažuje za nezaopatrené dieťa, a to počnúc nasledujúcim mesiacom po mesiaci predčasného skončenia štúdia. 

Treba však upozorniť, že je berúc do úvahy charakter štúdia na vysokej škole, je ťažko predstaviteľné, ako by v skutočnosti daňový úrad preukazoval zámer študenta nepokračovať v štúdiu počas obdobia, kým nebude vylúčený zo štúdia.  

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Vysokoškolák chce pracovať a nie študovať. A čo daňový bonus a prídavky na dieťa?
Vysokoškolák chce pracovať a nie študovať. A čo daňový bonus a prídavky na dieťa?
Vysokoškolák chce pracovať a nie študovať. A čo daňový bonus a prídavky na dieťa?
Vysokoškolák chce pracovať a nie študovať. A čo daňový bonus a prídavky na dieťa?