• Je možné vypratať byt svojpomocou ako vlastník? Bývalý majiteľ sa mal vysťahovať a neurobil tak. Má zrušený trvalý pobyt na adrese bytu a trvalý pobyt má inde. Nájomnú zmluvu vo forme notárskej zápisnice a teda aj exekučného titulu odmietol podpísať. Potrebujem iný exekučný titul, napríklad rozhodnutie súdu, aby sa vysťahoval? Súdne prieťahy v konaní sú dlhé. Spácham svojpomocou trestný čin, ak mi bude asistovať súkromná bezpečnostná služba (SBS) alebo notár?

V právnom štáte platí, že subjekt, ktorého právo je ohrozené alebo porušené môže na jeho ochranu zasiahnuť sám len za určitých zákonom presne stanovených podmienok. Občiansky zákonník v § 4 uvádza, že proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, sa možno domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

Na druhej strane treba uznať, že reálna vymožiteľnosť práva súdnou cestou je na Slovensku ešte stále pomerne zdĺhavý a komplikovaný proces. Svojpomoc je inštitút, ktorého medze určuje ustanovenie § 6 Občianskeho zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia platí, že ak hrozí neoprávnený zásah do práva bezprostredne, môže ten, kto je takto ohrozený, primeraným spôsobom zásah sám odvrátiť.

Svojpomoc je dovolená v prípade, ak ide o protiprávny zásah do práva určitého subjektu, ktorý musí hroziť bezprostredne. Svojpomoc nemožno použiť na situácie, kedy protiprávny stav trvá už dlhší čas. Svojpomocou preto nemožno sledovať len obnovenie pôvodného stavu, ktorý tu bol predtým, ako neoprávnený zásah nastal.

Ďalšou podmienkou siahnutia po svojpomoci je dodržanie miery primeranosti pri odvracaní neoprávneného zásahu. Konaním toho, kto neoprávnený zásah odvracia nemôže vzniknúť väčšia škoda, ako tá, ktorá porušením práva hrozí. Svojpomoc nemožno chápať ako osobný výkon spravodlivosti, ktorý je použiteľný paušálne pri každom evidentnom porušení práva. Naopak, je to výnimočný občianskoprávny inštitút, ktorého využitie prichádza do úvahy najmä vtedy, ak riešenie protiprávnej situácie neznesie odklad, najmä vzhľadom na závažnosť hroziacej ujmy.

Vypratanie nehnuteľnosti po vlastnej línii a bez exekučného titulu, ktorým je najmä právoplatné a vykonateľné súdne rozhodnutie alebo notárska zápisnica, je na hrane zákona. Takéto konanie so sebou nesie riziko vyvodenia občianskoprávnej alebo aj trestnoprávnej zodpovednosti vo vzťahu k samozvanému „vykonávateľovi práva“.

Z trestnoprávneho hľadiska hrozí najmä trestné stíhanie pre trestný čin obmedzovania osobnej slobody alebo aj porušovania domovej slobody. Ak budú pri násilnom vysťahovaní poškodené veci, do úvahy prichádza aj občianskoprávna zodpovednosť za náhradu škodu. Je na oprávnenej osobe, aby zvážila možné následky svojho konania.

Podanie žaloby o vypratanie nehnuteľnosti a následná exekúcia je síce zdĺhavý, no právne čistý postup. Na okresnom súde, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, podáte žalobu o vypratanie bytu. Takto získate právoplatný a vykonateľný rozsudok, ktorý bude podkladom na výkon exekúcie. Súdny exekútor je oprávnený aj za asistencie polície byt vypratať. Odporúčam vám žalovať nielen vypratanie bytu, ale aj zaplatenie dlžného nájomného. Nájomné môžete požadovať za tri roky spätne odo dňa podania žaloby.

Fakt, či neželaný obyvateľ má alebo nemá v byte prihlásený trvalý pobyt nie je v takýchto prípadoch právne relevantný. Trvalý pobyt má výlučne evidenčný charakter a nezakladá osobe žiadne užívacie právo k nehnuteľnosti. Navyše, túto osobu môžete z trvalého pobytu vo vašom byte ľahko odhlásiť. Stačí, ak sa na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade preukážete Listom vlastníctva k bytu a požiadate o odhlásenie neželaného obyvateľa z trvalého pobytu.