Vo vami popísanej situácii sa žiaľ v súčasnosti nachádza veľmi veľa ľudí. V prvom rade vám odporúčame jednoznačne preveriť si zákonnosť zmlúv uzatvorených s nebankovými spoločnosťami. Prečo?  Tieto totiž často obsahujú také podmienky, na základe ktorých je možné dlh podstatne znížiť, resp. v niektorých prípadoch aj vrátiť časť uhradenej sumy späť na účet dlžníka (teda na váš účet). Pre podrobné posúdenie je ale potrebné oboznámiť sa so znením zmluvy o pôžičke, preto toto odporúčanie považujte len ako odporúčanie možného postupu. 

Čo sa týka odkladu splátok, tak veriteľ nie je povinný povoliť odklad, teda na toto sa neviete spolahnúť.  Ďalší postup zo strany nebankových spoločností po upomienkach býva postúpenie veci na súdne konanie – t.j. pravdepodobne proti vám bude čoskoro podaná žaloba. 

V rámci súdneho konania vám odporúčame nechať sa zastúpiť advokátom, keďže to pre vás môže znamenať zásadný rozdiel v sume, ktorú nakoniec budete musieť na účet veriteľa zaplatiť. Právne z dôvodov uvedených vyššie, keďže advokát v mnohých prípadoch docieli právnou argumentáciou zníženie celkovej výšky pohľadávky veriteľa. 

Ak by veriteľ vyhral súdny spor, potom vás čaká exekučné konanie. V rámci exekúcie sa bude speňažovaný celý váš majetok (hnuteľné veci, finančné prostriedky, nehnuteľnosti, príjmy z práce alebo podnikania, atď.) – a to až do úplného zaplatenia celej dlžnej sumy v rámci exekúcie. Takéto exekučné konanie môže pritom trvať roky a počas jeho trvania vám budú vznikať trovy exekúcie, ktoré taktiež nie sú nízke. 

Vzhľadom na to, že súdne konanie a exekučné konanie vaše celkové náklady podstatne navýšia, teda budete musieť pravdepodobne uhradiť na účet veriteľa vyššiu sumu, ako od vás momentálne požaduje uhradiť, odporúčame vám riešiť vzniknutú situáciu čím skôr – ideálne ešte predtým, ako veriteľ podá proti vám žalobu. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Výpoveď v práci a dlhy na krku. Čo čaká dlžníka
Výpoveď v práci a dlhy na krku. Čo čaká dlžníka
Výpoveď v práci a dlhy na krku. Čo čaká dlžníka
Výpoveď v práci a dlhy na krku. Čo čaká dlžníka