63292>

Umelkyňa s príjmami zo zahraničia

63292>

Umelkyňa s príjmami zo zahraničia

159797>

Umelkyňa s príjmami zo zahraničia

160068>

Umelkyňa s príjmami zo zahraničia


  • Slovenská umelkyňa (nie je zamestnaná) mala koncerty v Nemecku a v Čechách, nie na Slovensku. Je rezidentom SR. Honorár jej vyplácajú v brutto hodnote na účet banky vedenej v SR (v brutto hodnote je aj zrážková daň, "solidaritätszuschlag"). V Nemecku podpisuje vyhlásenie, že honoráre bude zdaňovať na Slovensku. Kde má zdaňovať uvedené príjmy? Majú sa samostatne zdaniť v Nemecku a v ČR? A potom metódou zápočtu podať daňové priznanie na Slovensku? Má sa viesť normálne účtovníctvo, banka, pokladňa - hlavne výdaje hotely, oblečenie, cestovné lístky.

V prípade, že je umelkyňa rezidentom SR, tak podáva daňové priznanie na Slovensku. Tu priznáva všetky svoje všetky celosvetové príjmy, teda aj z Nemecka a aj z ČR.

Pokiaľ v Nemecku a ani v ČR nebola odvedená zrážková alebo preddavková daň, tak metódu zápočtu a ani metódu vyňatia nie je možné použiť.

Ak je výhodnejšie použiť paušálne výdaje vo výške 40 %, tak nie je nutne viesť účtovníctvo. Umelkyňa bude viesť evidenciu o príjmoch a pohľadávkach a evidenciu platenia odvodov do fondov. Ak skutočné výdaje sú vyššie, ako by boli 40-percentné paušálne výdaje, tak v takomto prípade môžno viesť účtovníctvo. V ňom okrem príjmov sleduje aj výdaje, ktoré súvisia s dosiahnutím, udržaním a zabezpečením príjmov.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o 


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.