Zdravotne ťažko postihnutý musí platiť ako živnostník – SZČO odvody do zdravotnej poisťovne a odvody do Sociálnej poisťovne.

Ako ZŤP máte pri odvodoch do zdravotnej poisťovne veľkú výhodu. Oproti ostatným živnostníkom, ktorí nie sú ZŤP, máte iba polovičnú sadzbu odvodov. Teda namiesto 14 % z vymeriavacieho základu platíte do zdravotnej poisťovne 7 %. Tento rok sa platia minimálne odvody 61,81 eura mesačne, vy by ste platili len 30,90 eura.

Pri odvodoch do Sociálnej poisťovne ako ZŤP nemáte žiadne výhody.

V súčasnosti sa platia odvody do Sociálnej poisťovne v minimálnej výške 146,35 eura mesačne. Ak by ste začali podnikať tento rok, sociálne odvody by ste začali platiť až od júla roku 2018, po podaní daňového priznania z príjmov v roku 2017. Odvody by ste platili, ak by váš príjem v roku 2017 presiahol 5 298 eur.

Podľa § 3 odseku 2 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici nevzťahuje na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím.

Živnostník, ktorý je zdravotne ťažko postihnutá osoba a predáva tovar alebo poskytuje služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidovania tržieb z nich v elektronickej registračnej pokladnici, nemusí elektronickú registračnú pokladnicu používať vôbec. Pri tržbách v hotovosti by ste museli vydávať svojim zákazníkom príjmový doklad podľa § 16 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.