Podľa §2 , ods. 2 Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov („postupy účtovania“) je pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy, pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom a u predávajúceho je deň uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

Zmluva o budúcej zmluve nie

To znamená, že zaradenie majetku do podnikania syna na základe zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy (ZBZ) neprichádza do úvahy, pretože ZBZ nie je zmluva, ktorou sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľnosti. Zmluva o budúcej zmluve uzatvorená podľa § 289 a nasled. obchod. zák. predstavuje len záväzok jednej alebo oboch zmluvných strán uzavrieť v určenej dobe budúcu zmluvu s predmetom plnenia, ktorý je určený aspoň všeobecným spôsobom.

Kúpna zmluva

Teoreticky by prichádzal do úvahy druhý spôsob, že by sa uzatvorila kúpna zmluva a podal  návrh na vklad až po zaplatení kúpnej ceny, nakoľko ako je vyššie spomenuté, podľa postupov účtovania nie je deň vzniku účtovného prípadu povolenie vkladu katastrom nehnuteľností, ale deň protokolárneho odovzdania nehnuteľnosti do užívania nadobúdateľovi. Treba však podotknúť, že zákon nepočíta s takýmto špekulatívnym vyčkávaním a podaním návrhu na vklad až o rok po podpise zmluvy, keď bude vyplatená celá kúpna cena. Takže je ťažko predpokladať, ako by sa k tomuto špecifickému prípadu postavil daňový úrad. 

Lehotu dokedy musí byť podaný návrh na vklad síce zákon neurčuje, ale štandardne sa podáva návrh na vklad bezodkladne po podpise kúpnej zmluvy, keďže sa má za to, že obe strany majú záujem o čo najskorší prevod nehnuteľností a uzatvoriť danú vec. Pre tento prípad to teda nepokladám za úplne bezrizikové.

Ďalšie riešenia

Ak  nechcete prevádzkovať živnosť, kým syn nadobudne potrebné finančné prostriedky, ponúkam ďalšie  dve možnosti. Odporúčam aplikovať prvú z nich.

 1.     Otec svoju živnosť ukončí a vyradí budovu z podnikania a preradí ju do súkromného majetku. Predá ju synovi vtedy, keď ten bude mať k dispozícii kúpnu cenu. Do tej doby ju bude synovi prenajímať (odplatne) alebo vypožičiavať (bezodplatne).

2.    Syn si vezme pôžičku  alebo hypotekárny úver z ktorého uhradí kúpnu cenu otcovi. Uzatvorí sa kúpna zmluva a podá sa návrh na vklad príslušnej správe katastra.