Zamestnanec má v pracovnej zmluve podpísanej v marci 2012 ustanovené, že v prípade skončenia pracovného pomeru má nárok na výpovednú dobu dva mesiace. Bez čerpania výpovednej doby patrí zamestnancovi odstupné vo výške dvoch mesačných platov. Odbory nám predložili návrh novej kolektívnej zmluvy platnej od 01.07.2012. Do návrhu novej zmluvy zapracovali, že zamestnávateľ nebude poskytovať odstupné v iných prípadoch, ako podľa § 76 ods. 1 a 4 zákonníka práce. Čo to znamená pre zamestnanca, ktorý má v pracovnej zmluve takéto odstupné uvedené?

Základom Vašej otázky je aplikácia zmeny kolektívnej zmluvy na individuálne pracovnoprávne vzťahy.

Vo všeobecnosti platí, že v pracovnej zmluve možno dojednať (okrem podstatných (§ 43 ods. 1 ZP) a povinných (§43 ods. 2 ZP) náležitostí aj ďalšie podmienky, osobitne ďalšie hmotné výhody (§ 43 ods. 4 ZP).

Zákon (§ 43 ods. 3 ZP) umožňuje, aby mzdové podmienky a povinné podmienky (§ 43 ods. 2 ZP) boli upravené len odkazom na kolektívnu zmluvu. V takom prípade zmena kolektívnej zmluvy znamená automaticky aj zmenu individuálnych práv a povinností, pokiaľ pracovná zmluva neurčuje inak.

Je ale možné, že nová kolektívna zmluva bude obsahovať prechodné ustanovenie, ktorým nanovo upraví pracovnoprávne vzťahy týkajúce sa vyplácania odstupného. To bude právne účinné aj na individuálne pracovnoprávne vzťahy za predpokladu, že ich úprava v pracovnej zmluvy vychádzala z kolektívnej zmluvy.

Pokiaľ ale pracovná zmluva obsahuje konkrétne zmluvné dojednanie mimo alebo nad rámec kolektívnej zmluvy, domnievame sa, že zmena kolektívnej zmluvy neznamená automaticky obsoletnosť (stratu účinnosti) takéhoto dojednania, ibaže by nové (kolektívne, alebo zákonné) ustanovenie bolo pre zamestnanca výhodnejšie.

Autor pôsobí ako advokát v advokátskej kancelárii Proiuris advokáti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.       

Ilustračné foto na titulke - Photodisc

Účinky kolektívnej zmluvy na pracovné zmluvy
Účinky kolektívnej zmluvy na pracovné zmluvy
Účinky kolektívnej zmluvy na pracovné zmluvy
Účinky kolektívnej zmluvy na pracovné zmluvy