Posledná novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len ERP) si kladie za cieľ sprísniť evidenciu transakcií uskutočnených prostredníctvom ERP a tak eliminovať daňové úniky. Pre posúdenie, či podnikateľský subjekt má, alebo nemá povinnosť evidovať tržby v ERP, nie je smerodajný ročný príjem, ani počet plnení ročne, ale predmet podnikania.

Zoznam služieb je väčší

Novelou sa výrazne rozšíril zoznam služieb, na ktoré sa od 1. apríla 2015 začne vzťahovať povinnosť používať ERP pri evidencii tržieb. Povinnosť evidovať tržbu v ERP bez zbytočného odkladu pri prijímaní platieb v hotovosti majú podnikatelia predávajúci tovar, vždy s výnimkou prípadov uvedených v § 2 citovaného zákona a poskytovatelia služieb, ale len tí, ktorí poskytujú služby, ktoré sú v zozname uvedenom v prílohe č. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Služby v tejto prílohe sú usporiadané na základe SK NACE kódov v zmysle vyhlášky Štatistického úradu č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činnosť.  Na tých, ktorí poskytujú služby, ktoré tam uvedené nie sú, sa povinnosť nevzťahuje a môžu teda pokladničné doklady vystavovať manuálne.

Činnosť ubytovacích služieb v súkromí spadá pod SK NACE kód č. 55.90.9 - Ubytovanie v ubytovniach a ostatné dočasné ubytovania, pričom tento druh služby je uvedený v spomínanej prílohe ako aj všetky ostatné podobné druhy poskytovania ubytovania spadajúce do kategórie SK NACE 55 - Ubytovanie. Vzhľadom na uvedené máme za to, že pokiaľ budete vykonávať služby poskytovania v súkromí, vznikne vám povinnosť používať registračnú pokladnicu.

Termín začatia povinnosti je v súlade s § 18cb, ods. 1.  Zákona o ERP najneskôr 1. apríl 2015.

Podnikatelia, ktorí majú povinnosť evidovať tržby pomocou ERP majú alternatívnu možnosť evidovať tržby namiesto klasickej ERP  aj prostredníctvom bezplatnej virtuálnej pokladnice. Pre viac informácií odporúčam navštíviť webové sídlo Finančnej správy SR

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Ubytovanie v súkromí a registračná pokladnica
Ubytovanie v súkromí a registračná pokladnica
Ubytovanie v súkromí a registračná pokladnica
Ubytovanie v súkromí a registračná pokladnica