Tehotenstvo môže byť pre zamestnanú ženu výhoda. S výnimkou, že by svoj stav zamlčala.

Zákonník práce považuje za tehotnú iba zamestnankyňu, ktorá „svojho zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila o tom lekárske potvrdenie“. Pracovné právo neukladá žene povinnosť oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi.

No v takom prípade nemôže využívať výhody a ochranu, ktorú jej norma priznáva. Právne relevantnou formou je pritom iba písomné informovanie zamestnávateľa.

Zamestnankyňa, ktorá zamestnávateľovi svoje tehotenstvo neoznámi a zároveň ho nedoloží lekárskym potvrdením, z pracovnoprávneho pohľadu jednoducho tehotná nie je, vysvetľuje právnička Marta Thurzová. Ako má spomínané oznámenie vyzerať, zákon nestanovuje.

Tehotenstvo môže ochrániť pred výpoveďou

Rovnako nie je stanovená ani forma lekárskeho potvrdenia. Ak zamestnávateľ na tento účel nevytvoril jednotné tlačivá, mala by stačiť aj kópia tehotenskej knižky. Tá sama je dostatočným potvrdením o tehotenstve.

Tehotná verzus výpoveď.

Vo chvíli, ako zamestnankyňa oznámi svoje tehotenstvo, vzťahuje sa na ňu ochranná doba. Chráni ju pred skončením pracovného pomeru.

„V čase tehotenstva zamestnankyne plynie ochranná doba, počas ktorej jej zamestnávateľ nesmie dať výpoveď,“ vysvetľuje právnička Michaela Nosa. Ani táto ochrana nie je neobmedzená.

Nevzťahuje sa napríklad na prípady, keď sa ruší zamestnávateľská organizácia, prípadne prechádza reorganizáciou, pri ktorej sa ruší jej časť. Vtedy môže výpoveď dostať aj tehotná zamestnankyňa.

Podobným prípadom je aj hrubé porušenie pracovnej disciplíny alebo právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin. Aj vtedy požíva tehotná zamestnankyňa výhody.

Okamžité skončenie pracovného pomeru, ktoré zákonník za bežných podmienok umožňuje, jej nehrozí. Firma s ňou nemôže skončiť pracovný pomer okamžite.

Môže jej dať iba výpoveď, pracovný pomer sa skončí až po uplynutí výpovednej doby, teda najskôr o dva mesiace. Výpovedná doba je najmenej dva mesiace. Ak ide o zamestnankyňu, ktorá pracuje vo firme aspoň päť rokov, jej výpovedná doba je najmenej trojmesačná.

Čo so zamestnankyňou, ktorá otehotnie vo výpovednej dobe? M. Thurzová vysvetľuje, že v prvom rade je dôležitý dôvod, pre ktorý dostala výpoveď. Ak ide o dôvod, na ktorý sa vzťahuje ochranná doba, pracovný pomer sa predĺži.

„Výpovedná doba sa preruší a skončí sa až v momente, keď uplynie aj ochranná doba,“ dodáva M. Thurzová. Pracovný pomer tejto zamestnankyne sa v tom prípade končí až v posledný deň materskej, respektíve rodičovskej dovolenky.

Výnimkou sú prípady, keď zamestnankyňa sama oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá. Ak zamestnankyňa dostala výpoveď z dôvodu, že zamestnávateľ sa zrušuje, nemá to vplyv na prerušenie výpovednej doby.

Kedy netreba dôvod.

Špecifickým prípadom pracovnoprávnej ochrany je skúšobná doba. Počas jej trvania môže tak zamestnávateľ, ako aj zamestnanec skončiť kedykoľvek pracovný pomer.

Ukončenie pracovného pomeru si v takom prípade nevyžaduje uvedenie dôvodu. Pracovný pomer sa nekončí výpoveďou, ale skončením skúšobnej doby.

Na to sa ochranná doba pre tehotné zamestnankyne nevzťahuje. Zamestnávateľovi nič nebráni v tom, aby s ňou skončil pracovný pomer jednoduchým oznámením.

Právnička M. Nosa však upozorňuje, že ak by uviedol ako dôvod práve tehotenstvo, išlo by o diskrimináciu. V tomto prípade však dôvod nemusí byť uvedený.

Tehotenstvo nepomôže ani zamestnankyni, ktorá má uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú. Otázkou zostáva, kedy sa končí pracovný pomer zamestnankyne, ktorá má uzavretú zmluvu na dobu určitú, no v čase ukončenia pomeru je už na materskej dovolenke.

Podľa M. Nosa sa pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu skončí uplynutím tejto doby. Keďže zákon nepozná nástup na materskú dovolenku ako osobitný prípad, pracovný pomer tejto zamestnankyne sa teda skončí dňom, keď uplynie táto doba, dohodnutá v pracovnej zmluve.

    Zatajovanie tehotenstva nie je postihnuteľné Otázky o politickej príslušnosti, vierovyznaní či gravidite pri prijímacích pohovoroch do zamestnania zákon zakazuje. Vstupné gynekologické prehliadky sú tiež minulosťou. Dana Blechová z personálnej agentúry Iventa Slovakia Management Consulting konštatuje, že sa v praxi nestretáva so špeciálnymi požiadavkami klientov – firiem, čo sa týka preverovania možného tehotenstva kandidátok. „Je to diskriminačné, takže firma niečo také ani nemôže požadovať od nás ako od agentúry,“ hovorí D. Blechová. Na druhej strane je podľa nej pochopiteľné, že firmy nemajú záujem zamestnať tehotnú ženu, ktorá o pár mesiacov pôjde na materskú dovolenku. Pripúšťa však, že sa stávajú aj prípady, keď sa firma rozhodne pre tehotnú kandidátku, ak je výbornou odborníčkou a je aj schopná sa rýchlo naspäť zaradiť do pracovného pomeru. Každý uchádzač o zamestnanie je povinný informovať svojho budúceho zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré by mu mohli brániť v práci. To, že zamestnankyňa zamlčala svoje tehotenstvo, podľa právničky Marty Thurzovej znamená, že zamestnávateľ voči tehotnej zamestnankyni nemôže uplatniť žiadne sankcie vrátane ukončenia pracovného pomeru z dôvodu tehotenstva.

      Ilustračné foto – internet