63292>

SZČO a nárok na daňový bonus

63292>

SZČO a nárok na daňový bonus

159797>

SZČO a nárok na daňový bonus

160068>

SZČO a nárok na daňový bonus


  • Som SZČO a za rok 2008 výška mojich príjmov nepresiahla výšku zdaniteľných príjmov 49 248 Sk. Mala som aj príjmy z ktorých boli vybrané zrážky dane, ktoré sú zahrnuté do týchto príjmov za rok 2008. Zároveň si chcem uplatniť aj nárok na nezdaniteľné časti základu dane v rámci poistného. Dá sa uplatniť aj v prípade, ak výška príjmov nepresiahla 49 248 Sk, aby bolo možné využiť daňový bonus?

Základnou podmienkou na uplatenenie daňového bonusu u poberateľov príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov (SZČO) je naplnenie dvoch kritérií. Takýto daňovník mal, resp. dosiahol za daný rok zdaniteľné príjmy aspoň vo výške šesťnásobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane z týchto príjmov. Potom si môže uplatniť daňový bonus v sume 6 822 Sk za rok 2008 na jedno dieťa.

V roku 2008 predstavoval šesťnásobok minimálnej mzdy 48 600 Sk (6 x 8 100 Sk). Podmienka vykázania základu dane je v tom, aby daňovník nevykázal stratu (rozdiel ak príjmy prevyšujú daňové výdaje).

V ustanovení § 33 zákona o dani z príjmov sú aj ďalšie podmienky určené zákonodarcom na uplatnenie daňového bonusu, ako napr. ktoré dieťa sa považuje za vyživované, čo sa považuje za spoločnú domácnosť a podobne.

Na uplatnenie daňového bonusu nemusíte naplniť stanovenú výšku t. j. šesťnásobok minimálnej mzdy. Súčasne, ak by ste nepresiahli výšku vašich celkových zdaniteľných príjmov za rok (49 248 Sk), nemusíte podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 1 zákona.

Keďže uvádzate, že máte aj príjmy vyberané zrážkou, potom by bolo výhodné podať daňové priznanie typu B, uplatniť nezdaniteľné položky na daňovníka, ak spĺňate na ich uplatnenie nárok a v zmysle § 43 ods. 7 zákona žiadať prostredníctvom daňového priznania vybraný preddavok z týchto príjmov t. j. zo zrážkovej dane, na vrátenie príslušným daňovým úradom.

Autor je daňový poradca.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.