V prípade prevodu spoluvlastníckeho podielu majú spoluvlastníci v zmysle § 140 Občianskeho zákonníka  predkupné právo s výnimkou prevodu na blízku osobu.

Účelom zákonom stanoveného  predkupného práva spoluvlastníkov je ochrana oprávneného spoluvlastníka pre prípad, že by sa mal zmeniť okruh spoluvlastníkov, keďže pre spoluvlastníka môže byť dôležité, aby ostal rovnaký okruh spoluvlastníkov k veci. Môže dôjsť k situáciám, že ak by sa okruh spoluvlastníkov zmenil, prinieslo by to nezhody medzi spoluvlastníkmi.

Predkupné právo slúži oprávnenému spoluvlastníkovi, aby mal možnosť zabrániť prípadnej zmene osoby iného spoluvlastníka, resp. vylúčiť tretiu osobu zo spoluvlastníctva. Ďalší z cieľov zákonného predkupného práva spoluvlastníkov je zmenšovanie počtu spoluvlastníkov.

V prípade nedodržania ponukovej povinnosti zo strany povinného spoluvlastníka, má oprávnený spoluvlastník možnosť podať žalobu na súde  o určenie, že právny úkon, pri ktorom nebolo dodržané predkupné právo spoluvlastníka je neplatný, pričom takáto možnosť vyplýva priamo z § 40a Občianskeho zákonníka.

Súd rozsudkom vyriekne neplatnosť kúpnej zmluvy z dôvodu, že nebol dodržaný postup podľa zákona, t. j. nebola vám, ako spoluvlastníkovi predložená ponuka na predaj   spoluvlastníckeho podielu a až po vašom nevyužití tohto práva, mohol nastať predaj tretej osobe. Pokiaľ túto žalobu nepodáte, bude sa hľadieť na kúpnu zmluvu ako na platný právny úkon.

Na podanie žaloby máte lehotu do 3 rokov odo dňa, kedy bola podpísaná kúpna zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu  vašej sestry, inak sa vaše právo na domáhanie sa nápravy, premlčí.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Súrodenec obišiel predkupné právo
Súrodenec obišiel predkupné právo
Súrodenec obišiel predkupné právo
Súrodenec obišiel predkupné právo