63292>

Stážista v Singapure podáva priznanie v SR

63292>

Stážista v Singapure podáva priznanie v SR

159797>

Stážista v Singapure podáva priznanie v SR

160068>

Stážista v Singapure podáva priznanie v SR


  • Od začiatku roka do 6. júna 2008 som študoval na vysokej škole. Do 22. septembra som nepracoval, nedosahoval žiadny príjem a nebol registrovany na úrade práce. Od 23. septembra až doteraz pracujem v Singapure pre tunajšiu spoločnosť. Musím na Slovensku podať daňové priznanie za príjmy, ktoré som dosiahol v Singapure v roku 2008?

Napriek tomu, že v roku 2008 ste nemali žiaden zdaniteľný príjem na území Slovenskej republiky ale máte príjem v inom štáte, tak ako rezident nášho štátu máte miesto daňovej rezidencie (daňového domicilu) na Slovensku a ste považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou. Predpokladám, že máte na Slovensku aj trvalý pobyt. Vašou povinnosťou je teda podávať daňové priznanie z celosvetových príjmov.

Postup pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti je nasledovný. Podľa § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti) presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a), ak plynú zo zdrojov v zahraničí. Pre rok 2008 je to suma, ktorá presahuje výšku 49 248 Sk.

Prílohu daňového priznania tvoria doklady preukazujúce výšku príjmov zo zdrojov v zahraničí a výšku zaplatenej dane v zahraničí.

Príslušná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia so Singapurom, uverejnená v pod číslom 381/2006 v oznámení Ministerstva zahraničných vecí s platnosťou od 12. júna 2006, vymedzuje v ustanovení článku, ktorý sa obvykle označuje ako článok 15 (ďalej článok 15 zmluvy) podmienky po splnení ktorých má príslušný štát právo na zdanenie príjmov zo závislej činnosti.

Všeobecné pravidlo článku 15 ods. 1 zmluvy stanovuje, že mzdy, platy a iné podobné odmeny zo zamestnania sa môžu zdaniť v štáte skutočného výkonu činnosti (v štáte zdroja). Takže ak rezident Slovenskej republiky vykonáva závislú činnosť v zahraničí, príjem za túto činnosť je podľa zmluvy zdaniteľný v zahraničí.

Na Slovensku sa dvojité zdanenie vylúči takto: Slovensko môže pri zdaňovaní svojich rezidentov zahrnúť do základu dane, z ktorého sa také dane ukladajú, časti príjmov, ktoré sa môžu podľa ustanovení tejto dohody zdaniť aj v Singapure, povolí však znížiť sumu dane vypočítanú z takého základu o sumu rovnajúcu sa dani zaplatenej v Singapure. Suma, o ktorú sa daň zníži, však nepresiahne tú časť slovenskej dane vypočítanej pred jej znížením, ktorá pomerne pripadá na príjmy, ktoré sa môžu zdaniť podľa ustanovení tejto dohody v Singapure (podľa čl. 22 Vylúčenie dvojitého zdanenia). Pri vypĺňaní daňového priznania typu A sa dostanete podľa tohto postupu na správnu výšku dane.

V prípade, že si nestihnete vybaviť všetky „papierové záležitosti“ k podaniu daňového priznania, máte možnosť do 16. marca 2009 požiadať váš daňový úrad o predĺženie termínu daňového priznania do 30. septembra 2009.

Autorka je členka Slovenskej komory daňových poradcov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.